Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Поводом проглашења Предела изузетних одлика „Варденик-Стрешер“

По позиву Општинске управе општине Сурдулица 24. јуна 2019. године одржана је Јавна расправа и презентација поводом израђене Студиje зaштитe Завода за заштиту природе Србије и Одлуке о проглашењу Прeдeлa изузeтних oдликa „Вaрдeник – Стрeшeр“ Оштине Сурдилица.

У циљу израде Студије заштите „ПИО Варденик-Стрешер“ Завод за заштиту природе Србије у току пролећа 2019. године извршио је валоризацију подручја, с обзиром на то да својим положајем, прелепим пејзажима, разноврсним рељефом, геоморфолошким и хидролошким вредностима, биљним и животињским светом, представља јединствен природни комплекс.

На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) Министарство заштите животне средине обавестило је јавност о поступку покретања заштите природног подручја III (треће) категорије, као Предела изузетних одлика „Варденик – Стрешер”. ПИО „Варденик – Стрешер” налази се у југоисточној Србији у оквиру подручја Власине и Крајишта и највећим делом обухвата планину Варденик са највишим врхом Великим Стрешером (1876 m). Подручје предложено за заштиту има посебну вредност за регион југоисточне Србије као простор мало загађених основних елемената природне средине, простор изражене биолошке разноврсности, атрактивне геоморфологије, створених културних обележја, особености градитељства и традиционалног начина живота локалне заједнице.

Јавну расправу и презентацију је отворила Јасмина Марковић, заменица начелнице општинске управе, након чега је представник Завода, Данко Јовић, презентовао Студију заштите „Прeдeо изузeтних oдликa Вaрдeник – Стрeшeр“ и информисао заинтересовану јавност о свим карактеристикама истраживаног простора, обједињеним и имплементираним у Студији заштите Прeдeлa изузeтних oдликa „Вaрдeник – Стрeшeр“. Након тога је саветница за заштиту животне средине, Љубинка Антић, прочитала Одлуку о проглашењу Прeдeлa изузeтних oдликa „Вaрдeник – Стрeшeр“.

Након излагања, наступила је јавна расправа и дискусија са заинтересованим странама, у оквиру које су присутне заинтересоване стране изложиле своје виђење заштите, сугестије и предлоге. Све сугестије и предлози који су приспели до истека јавног увида на адресу општине Сурдулица, а односе се на израђену Студију заштите, и буду уважени, биће прослеђени Заводу у циљу корекције и што комплетније стручне основе за доношење заштите природног добра Прeдeлa изузeтних oдликa „Вaрдeник – Стрeшер“.

Општинска управа општине Сурдулица, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско-правне послове на основу члана 43. Закона о заштити природе (Сл.Гласник РС бр. 36/2009,88/2010-испр.,14/2016 и 95/2018-др. закон), објавила је 10. јула 2019. године Јавни увид у податке садржане у предлогу Одлуке о проглашењу Предела изузетних одлика “ВАРДЕНИК-СТРЕШЕР” и увид у Студију заштите Предела изузетних одлика “ВАРДЕНИК-СТРЕШЕР”, која је саставни део одлуке. Докуметна су свим заинтересованима била доступна у просторијама Општинске управе општине Сурдулица, радним даном од 07:00 до 15:00 часова у сали Скупштине општине Сурдулица, у року од 20 (двадесет) дана од дана објављивања.

Предео изузетних одлика „Варденик – Стрешер“ налази се у југоисточној Србији у оквиру подручја Власине и Крајишта, највећим делом обухвата планину Варденик са највишим врхом Велики Стрешер (1876 m). Најнижа тачка природног добра је у кориту Масуричке реке, на крају клисуре испред истоименог села на 550 m н.в. Рељеф планине Варденик настао је у дугом временском раздобљу под утицајем сложених геолошких и геоморфолошких процеса, чија је структурна или тектонска основа управо морфологија или облик високо издигнуте планине. Васкуларну флору подручја одликује велика биолошка разноврсност флоре коју чини укупно 414 биљних врста. На подручју предлаженом за заштиту регистровано је 14 строго заштићених и 45 заштићених биљних врста. Овај релативно мали простор настањује око 12,3 % укупне флоре Србије, при чему 10% чине ендемични таксони. Подручје карактерише присуство 54 дрвенасте и жбунасте врста, 8 у статусу „заштићена врста“: мечја леска (Corylus colurna), бреза (Betula pendula), клека (Juniperus communis), дивља ружа (Rosa canina), ситнолисна липа (Tilia cordata), бели глог (Crataegus monogyna), дрен (Cornus mas) и клокочика (Staphylea pinnata). Ихтиофауна подручја је задржала висок ниво аутохтоности. Присуство поточне пастрмке указује на чињеницу да, и поред значајних промена хидролошког и морфолошког карактера водотока, овај простор задржава потенцијал очувања аутохтоног генофонда риба. Горњи делови Масуричке и Романовске реке, са налазима млађи поточне пастрмке, представљају природна плодишта, односно посебна станишта риба.

ПИО „Варденик – Стрешер” има укупну површину од 11.454,92 ha и припада територији општинe Сурдулица. Према структури површина катастарских општина по типу власништва (Масурица, Ново Село, Доње Романовце, Горње Романовце, Ђурковица, Вучеделце, Битврђа, Топли До, Власина Округлица и Топли Дол), површине у заштићеном подручју су у државној (62,42%) и приватној (37,58%) својини.

Према Правилнику о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15), ПИО „Варденик – Стрешер” сврстава се у III категорију – заштићено подручје локалног значаја. На подручју ПИО „Варденик – Стрешер” утврђени су режими заштите II и III степена.

Подручје ПИО „Варденик – Стрешер” је део eколошки значајног подручја Републике Србије, које је према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС” број 102/10) идентификовано под редним бројем 88 – „Власина”, а обухвата просторну целину на којој се налази подручје међународне еколошке мреже Емералд (Власина RS0000018), међународно значајно подручје за биљке (IPA – Власинска висораван), међународно и национално значајно подручје за птице (Власина RS037IBA) и одабрано подручје за дневне лептире (PBA – Бесна Кобила 38).

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.