Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Јавни увид за заштиту Споменика природе „Калемегдански рт“

На основу Студије заштите Завода за заштиту природе Србије „Споменик природе Калемегдански рт“, Министарство заштите животне средине ставило је на јавни увид Предлог уредбе о заштити и студији заштите споменика природе Калемегдански рт.

Јавни увид траје до 06. новембра, а предлог документа који је израдио Завод за заштиту природе Србије доступан је преко сајта и у просторијама Министарства за заштиту животне средине.

Споменик природе Калемегдански рт налази се у београдској општини Стари град, на 14 хектара, 7 ари и 18 метара квадратних у државној својини, и ставља се под заштиту ради очувања седимента миоценске старости, односно његовог дела баденског ката, који представља природну реткост, јединствен остатак медитеранског стадијума, најстаријег стадијума у историји панонског мора, где су на изузетно малом простору заступљене спрудне и субспрудне фације као и седименти плаже.

На подручју Споменика природе установљавају се режими заштите II и III степена. Режим II степена заштите, површине 3 ha 42 a 36 m2, обухвата падину између Доњег и Горњег града и припадајуће објекте споменика културе (објекат барутане, Митрополитовог дома). Режим III степена заштите, површине 10 ha 64 a 82 m2, обухвата остатак парцеле.

На површинама на којима је установљен III степен заштите забрањује се: изградња објеката туристичког смештаја и угоститељства, осим привремених објеката за презентацију природних вредности или објеката у традиционалном стилу, који су у складу са потребама културног наслеђа и условима надлежене организације за заштиту културног наслеђа; изградња енергетских објеката; садња материјала који би својом висином и величином могао умањити видљиву површину профила, моделирање терена, изузев у циљу постизања стабилности терена уколико су друга решења непримењива, за потребе археолошких испитивања и презентације културне вредности, за градњу и/или дограђивање објеката који нису у функцији природног и културног добра и за које није добијена сагласност надлежних институција и организација; неовлашћено и неконтролисано паљење ватре, привремено или трајно одлагање отпадних материја, уношење инвазивних алохтоних врста и предузимање свих других активности које могу нарушити визуелни индентитет културног и природног добра.

На површинама на којима је установљен режим II степена забрањује се и: уништавање постојећих природних изданака и оних који би се археолошким ископавањима, евентуално, отворили, уништавање фосилног материјала на природним и вештачким отвореним изданцима седимената, уништавање вегетације, посебно оне која би за последицу могла имати појаву нестабилности или ерозију, засецање падине, као и за археолошка истраживања, уколико претходно пројектом истраживања није анализирана стабилност падине и предвиђене мере за обезбеђивање стабилности ископа и падине у целини; одвијање манифестација којима би се могли угрозити изданци, или за чије би се несметано одвијање морали поставити објекти, а које би могли утицати, на било који начин, на природно добро.

Предлогом одлуке Споменик природе „Калемегдански рт“ поверава се на управљање ЈКП „Зеленило-Београд“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.