Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Контрола сакупљања, коришћења и промета дивљих врста флоре, фауне и гљива

За очување биолошке разноврсности и заштите природних ресурса, нарочито је значајна контрола сакупљања дивљих врста које имају својеврсни комерцијални значај, због чега може бити угрожен њихов опстанак у будућности. Заштита и рационално коришћење природних ресурса као што је овај, представља уједно и један од националних приоритета за достизање одрживог развоја у Србији.

Како би се обезбедило одрживо коришћење заштићених врста, Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне (“Службени гласник РС“ бр. 31/2005, 45/2005 –исправка, 22/2007, 38/2008, 9/2010 и 69/2011) одређене су дивље врсте флоре, фауне и гљива чије се сакупљање из природних станишта, коришћење и промет ставља под контролу, као и поступак и мере контроле. Уредба регулише сакупљање и све друге облике коришћења и промета дивље флоре и фауне.

Контрола подразумева неколико праваца деловања:

» заштитне мере;

» услове сакупљања, ограничења и забрану сакупљања, коришћења и промета;

» праћење стања популација заштићених врста на природним стаништима;

» анализу испуњености услова за издавање дозвола за коришћење заштићених врста у комерцијалне сврхе;

» евиденцију свих значајних података везаних за дозвољено коришћење заштићених врста.

Флористичко богатство Србије обухвата око 700 врста биљака које се третирају као лековите, зачинске и ароматичне биљне врсте. У широкој употреби је 420 врста, од чега се комерцијално користи 280, а законски је регулисаносакупљање, коришћење и промет 63 заштићене биљне врсте.Лековито биље има употребу не само у традиционалној медицини, већ и у фармацеутској, прехрамбеној и козметичкој индустрији. Нестанак било које лековите биљне врсте као јединствене хемијске лабораторије и генетског потенцијала представља ненадокнадив губитак за природу, а самим тим и за човека. Поред63 врсте биљака (2 врсте папратњача и 61 семењача), на овај начин је заштићено 15 врста гљива, 10 врсталишајеваи 9 врста животиња (2 врсте гмизаваца, 3 врсте водоземаца и 4 врсте бескичмењака), укупно 90 врста.

Дозволу за сакупљање и стављање у промет заштићених врста издаје Министарство пољопривреде и заштите животне средине, по прибављеном мишљењу Завода за заштиту природе Србије. За издавање дозвола Министарство спроводи јавни конкурс који се објављује најкасније до 1. марта за текућу годину, и садржи врсте и количине (контигенте) које се могу сакупљати у текућој години. На основу поднете пријаве на Конкурсу, Завод за заштиту природе Србије даје мишљење које је основ за добијање дозволе за сакупљање заштићених врста у комерцијалне сврхе коју издаје Министарство.

Мишљење Завода се односи на количине заштићених врста које се могу сакупљати из појединих региона који су наведени у захтевима правних лица односно предузетника, као и на то да ли се ради о заштићеном природном добру или не. Такође, поменутом уредбом је предвиђена и контрола гајења, односно процена приноса заштићених врста било да се ради о плантажном или фармерском узгоју.

Право учешћа на овом конкурсу имају правна и физичка лица и предузетници који се баве сакупљањем матичног легла, односно засада из природних станишта ради формирања

узгајалишта (плантаже, расадници и други облици узгајалишта), као и сакупљањем заштићених врста у научноистраживачке и едукативне сврхе (члан 5. и члан 7. Уредбе).

Пријава на конкурс подноси се најкасније до 30.новембра 2013.године Министарству пољопривреде и заштите животне средине, адреса: Омладинских бригада 1, 11000 Београд.

На основу члана 13. Уредбе, посебном наредбом а на предлог Завода, поједине заштићене врсте дивље флоре и фауне стављају се под забрану сакупљањау текућој години, уколико се процени да је дошло до смањења бројности популације у мери да би се даљим сакупљањем из природе могао нарушити њихов будући статус у природи.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.