Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Очување биодиверзитета

Завод за заштиту природе Србије ангажован је на зауставању смањења биолошке разноврсности у Србији, пре свега у оквиру своје основне делатности заштите природе.

Завод за заштиту природе Србије у оквиру својих послова на заштити природе, као и у оквиру рада посебне организационе јединице - Одељења за биодиверзитет, реализује планиране активности на заштити биодиверзитета, које подразумевају:

» мултидисциплинарно, интензивно проучавање биодиверзитета на простору Србије;

» израда студија као основе за законску заштиту природних добара, и подручја значајних за заштиту заштићених и строго заштићених врста Србије („Багремара“ као једино станиште врсте Eranthis hyemalis, „Венерина падина“ у Звоначкој бањи, као једино станиште врсте Adianthum capillus-veneris).

» учешће у пројектима израде еколошке мреже заштићених подручја од међународног значаја, као што је еколошка мрежа ЕМЕРАЛД, или НАТУРА 2000.

» издавање услова и мишљења за активности које се директно или индиректно одражавају на стање популација и њихових станишта;

» учешће у изради законских и подзаконских аката;

» одређивање контигената врста које се налазе на списку Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне, утврђивање места, времена, начина коришћења и издавање дозвола у складу са Уредбом; •ангажовање на спровођењу Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре (CITES конвенција);

» едукација и промоција у циљу развијања свести јавности о значајну и неопходности очувања биодиверзитета (издавање стручних и популарних публикација и документарног материјала, организовање образовних програма и промотивних манифестација, изложбених и музејских поставки, итд);

» припрема предлога и студија међународно заштићених подручја значајних са становишта очувања биодиверзитета , као и учешће у другим сличним пројектима;

» реализација пројеката активне и пасивне заштите специјског и екосистемског диверзитета, и др.

Поред тога, Завод развија и вишегодишње пројектне активности на очувању појединих врста, као например:

» Враћање жуте линцуре (Gentianalutea) на природно станиште Старе планине;

» заштита Венерине власи (Adianthumcapillusveneris) на Венериној падини у Звоначкој бањи;

» Формирање аквакултуре младице (Huchohucho) у циљу омогућавања дугорочније стабилности и опстанака њених популација, као и њиховог одрживог коришћења;

» праћење стања популације и предузимање мера заштите јединог познатог гнездилишта малечигре- Sterna albifronsна ушћу Дрине;

» Акциони план за заштиту лешинара и других некрофагих врсте птица у Србији;

» Стање и мониторинг популација дивокозе (RupicaprarupicapraL.1758) у Србији и њихова реинтродукција /интродукција;

» рад на листи инвазивних и потенцијално инвазивних врста, израда базе података, и друге активности у циљу сузбијања и уништавања на стаништима заштићених и строго заштићених врста;

» станишта дивљег божура;

» Зоолошка инвентаризација и валоризација слатина јужне и југоисточне Србије са предлогом за заштиту;

» Биоспелеолошка истраживања подземних објеката Србије;

» Валоризација природних вредности долине Велике Мораве, посебно са становишта очувања биолошке разноврсности влажних станишта и формирања еколошких коридора,итд.

У оквиру ових активности Завод остварује сарадњу са надлежним министарствима, ветеринарским, инспекцијским службама, Прихватилиштем за дивље животиње Зоо врта Палић, нарочито на преузимању и збрињавању заштићених и строго заштићених дивљих животиња. као и другим научним и стручним институцијама, невладиним организацијама, појединцима...

Пројекти на заштити и очувању биодиверзитета реализовани уз подршку и у сарадњи са међународним организацијама:

» Емералд мрежа у Републици Србији
Емералд мрежа је европска еколошка мрежа за очување дивље флоре и фауне и њених природних станишта. Пројекат успостављање еколошке мреже „Емералд“ у Србији реализован је у три фазе, подржан од стране Савета Европе и Европске агенције за животну средину. У оквиру пројекта, за еколошку мрежу је идентификовано 61 потенцијално Емералд подручје на територији Републике Србије (1019269.31 ha; 11.54% територије Србије).

» Заштита биолошке разноврсности плавне долине реке Саве
Пројекат је покренут с циљем подстицања држава савског басена да утврде, одреде и управљају биолошком и предеоном разноврсношћу дуж Саве, као и пружања подршке у примени ЕУ директива о птицама и стаништима. Поред других резултата, израђена је база података о биодиверзитету и коришћењу земљишта у подручју.
Координатор пројекта Светска унија за заштиту природе, програмска канцеларија за југоисточну Европу – IUCN SEE. Партнерске институције: Завод за заштиту природе Србије, Државни завод за заштиту природе Хрватске, Центар за екологију и природне ресурсе Природно-математичког факултета Универзитета у Сарајеву и Пољопривредни институт Републике Српске. Додатну стручну подршку обезбедио је Завод Републике Словеније за заштиту природе.
Пројекат је финансирала Европска комисија, путем програма LIFE – треће земље, и Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC).

» Развој еколошке мреже Карпата
У оквиру овог пројекта израђен је информациони систем о биодивезитету Карпата,и сачињен предлог еколошке мреже Карпата у Србији, уз сагледавање њене перспективе. „Развој еколошке мреже Карпата“ реализован је у сарадњи са организацијама из Холандије, Данске, Велике Британије, Аустрије, Румуније, Словачке, Украјине и Србије, помоћу средстава из BBIMatraпрограма Холандске Владе.

» Развој еколошке мреже за реку Саву
У оквиру пројектаизвршена је идентификација значајних станишта и формирање еколошке мреже у складу са НАТУРА 2000, и, на основу сакупљених општих података о биодиверзитету и њихове обраде, израђена дигитална база података изражена у ГИС-у.
www.savasdi.org

» Интегрисани прекогранични план за управљање речним басеном Саве
У организацији Међународног пољопривредног центра – Вахенинген, Холандија, и холандске организације Алтера, реализован је пројекат у циљу прикупљања расположивих података из области хидрогеологије, географије, као и података који се односе на флору и фауну, у сливном подручју реке Саве.

» Еко развој у руралним подручјима Босне и Херцеговине и Србије
Пројекат подразумева заштиту и унапређење популације лешинара као строго заштићених врста у Србији, али и кључног фактора за регионални екоразвој западне Србије, у оквиру постизања основног циља – доприноса друштвено-економској обнови руралних подручја у БиХ и Србији развојем екотуризма. Пројекат је реализован у сарадњи са Фондацијом за заштиту црног лешинара (BVCF), и уз подршку Агенције за међународну сарадњу Краљевине Шпаније, Фонда за сарадњу Мајорке, Балеарског европског центра, Министарства за економију владе Балеарских острва и Франкфуртског зоолошког друштва.
Билтен Пројекта „Под орловим небом“:број 1; број 2 ; број 3; број 4.

» Биодиверзитет Сићевачке и Јелашничке клисуре
У оквиру пројекта „Побољшање услова руковођења и контроле хидро и ресурса животне средине града Ниша“,који се односио се на утврђивање стања и решавање кључних питања животне средине на подручју града Ниша у четири основне области: отпад, вода, шуме и биодиверзитет, уз подршку италијанске невладине организације Cooperazione Internazionale - COOPI, реализована су истраживања и валоризација биолошке разноврсности заштићених природних добара у околини Ниша - Парка природе Сићевачка клисура и Споменика природе Јелашничка клисура. На основу Меморандума о разумевању са COOPI, стручни сараднициЗавода обавили су истраживања биодиверзитета, истраживање културно-историјског наслеђа Сићевачке и Јелашничке клисуре, рад са локалним становништвом, образовни програм о значају очувања заштићених природних добара, и учествовали у активностима на популаризацији значаја биодиверзитета клисура и његовог очувања, снимању спотова, филмова, као и у организацији чишћења Јелашничке клисуре. Такође, у сарадњи са COOPI, организоване су презентације и информисање о резултатима пројекта, у вези са биодиверзитетом подручја и његовом заштитом.

» Унапређење управљања стаништем и промоција заштите велике дропље
Активности на подручју Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“, у циљу заштите популацијевелике дропље (Otistarda) у Србији, реализоване су у координацији Ловачког удружења „Перјаница“, као управљача, и уз подршку Панонске фондације за заштиту и проучавање велике дропље из Аустрије.

» Интегрисање локалних заједница и заштите природе у Европски зелени појас
На примеру Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“, остварени су главни циљеви пројекта: примена међународних стандарда у области заштите природе и управљање заштићеним подручјима путем прекограничне размене искуства, студијских путовања, радионица и сл, затим укључивање заинтересованих страна, теренска истраживања, издаваштво и медијска кампања.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.