Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Међународна трговина дивљим врстама и ЦИТЕС конвенција

Један од најзначајнијих узрока смањења биолошке разноврсности и највећих опасности за живи свет је прекомерно коришћење дивљих биљних и животињских врста. Кријумчарење дивљих животиња оставља глобалне последице по природу, а нарочито забрињава повећано кријумчарење угрожених врста или њихових деривата из земаља у развоју последњих година. Према проценама Интерпола годишња вредност илегалне трговине животињама износи између 7 и 10 милијарди америчких долара, што овај вид криминала чини изузетно уносним. Процењује се да међународна трговина дивљим врстама вреди на милијарде долара, и да укључује на стотине милиона биљних и животињских примерака годишње. Предмет трговине је разнолик, од примерака живих егзотичних или ретких животиња, до производа насталих од делова ових животиња (деривата), музичких инструмената, кожних предмета, лекова, сувернира, итд. Оваква илегална трговина довела је неке врсте до истребљења.

Како би се ставила под контролу међународна трговина дивљим врстама и зауставило озбиљно угрожавање популација дивљих врста и биодиврзитета на глобалном плану, усвојена је Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре - CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 1973. године у Вашингтону. Савезна Република Југославија је 2001. године ратификовала CITES Конвенцију („Службени лист СРЈ – Међународни уговори“ бр. 11/2001), а Србија је од 2002. године једна од 178 земаља потписница ове конвенције. Оан представља међународни споразум којим се обезбеђује међународна сарадња у заштити одређених врста дивље флоре и фауне о прекомерне експлоатације путем међународне троговине. При томе, од суштинског значаја је да се спровођење конвенције заснива на међусобној сарадњи чланица. То подразумева да се у свим земљама чланицама примењује јединствен поступак увозних и извозних дозвола, регулисан националним законодавством. На тај начин је данас заштићено преко 30.000 врста биљака и животиња које су угрожене трговином.

Сходно Закону о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре („Службени лист СРЈ“ бр. 11/2001), и на основу Закона о заштити природе, у Србији је усвојен Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Службени гласник РС“ бр. 99/2009) којим се ближе прописују услови под којим се обавља увоз, извоз, трговина, узгој, и друге радње везано за прекогранични промет и трговину врста, поступак за издавање дозвола и других аката, и други послови који уређују ову област. Правилник такође садржи списак врта дивљих биљака и животиња на које се односе мере контроле промета. Национални прописи усвојени ради спровођења ЦИТЕС конвенције садрже одредбе које су негде и строже него одредбе саме Конвенције.

Орган надлежан за спровођење Конвенције у Србијие, односно за издавање дозвола за промет угроженим врстама дивље флоре и фауне је Министарство енеретике, развоја и заштите животне средине, Група за спровођење ЦИТЕС конвенције, а Завод за заштиту природе Србије је једна од научних и стручних установа које су задужене за пружање савета и мишљења. Надзор врши инспекција за заштиту животоен средине, гранична ветеринарска инспекција, гранична фитосанитарна инспекција, царина, гранична полиција и криминалистичка полиција.

Надлежно министарство својевремено је израдило Приручник за контролу прекограничног промета и трговине заштићеним врстама, са целовитим информацијама о значају и спровођењу Конвенције, врстама које се најчешће налазе у прекограничном промету, и процедури контроле.

Приручник можете преузети овде.

Прописи који регулишу контролу промета заштићеним врстама у Републици Србији су:

» Закон о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре („Сл. лист СРЈ-Међународни уговори“, бр.11/2001)

» Закон о заштити животне средине-чл. 28, ("Сл. гласник РС“,бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон и 72/2009 – др. закон)

» Закон о заштити природе-чл. 94-96, („Службени гласник РС“, бр. 36/2009)

» Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Сл. гласник РС“, бр. 99/2009)

» Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Сл. гласник РС“, бр.31/2005, 45/2005-испр., 22/2007, 38/2008 и 9/2010)

» Наредба о ловостају дивљачи („Сл. гласник РС“, бр. 55/2006)

» Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Сл. гласник РС“, бр. 5/2010)

» Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009)

» Одлука о одређивању робе за чији је извоз, увоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени Гласник РС" 7/2010)

» Наредба о мерама за очување и заштиту рибљег фонда („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009)

» Кривични Законик (члан 265) („Службени Гласник РС" 85/2005, 88/2005 -испр., 107/2005-испр., 72/2009 и 111/2009)

» Царински закон („Службени Гласник РС" 73/2003, 61/2005, 85/2005-др.закон, 62/2006-др.закон, 63/2006-испр. др. закона, 9/2010-одлука УС и 18/2010-др.закон)

» Закон о царинској тарифи („Службени Гласник РС" 62/2005, 61/2007, 05/2009)

» Закон о ветеринарству („Службени Гласник РС" 91/2005)

» Закон о добробити животиња („Службени Гласник РС" 41/2009)

» Закон о дивљачи и ловству (''Сл. гласник РС'', бр. 18/2010);

» Наредба о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2010. години (''Сл.гласник РС'', бр. 17/2010).

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.