Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Еколошка мрежа Србије

Еколошка мрежа обухвата међусобно повезана или просторно блиска заштићена подручја и еколошки значајна подручја унутар које се делови повезују природним или вештачким коридорима. Састоји се из подручја од значаја за очување биодиверзитета, коридора који повезују изолована станишта, и заштитних зона које смањују негативне утицаје окружења.

На основу стратегије заштите природе и националног законодавства, у Србији се успоставља еколошка мрежа ради унапређења заштите и ефикаснијег управљања заштићеним природним добрима, односно обезбеђивања повољних услова за живот угрожених биљних и животињских врста, као и њихових станишта, спровођењем мера заштите, очувања и одрживог коришћења. Еколошке мреже су значајне и са социо-економског становишта, с обзиром да подразумевају присутност и делатност човека у складу са заштитом природе, и самим тим, представљају фактор одрживог развоја локалних заједница. Тиме се уједно наша земља приближава испуњењу услова потребних за програм Натура 2000.

Састав, као и управљање еколошком мрежом утврђени су Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“ бр. 102/2010). У Прилогу 1 Уредбе наведена су еколошки значајна подручја Србије, а у Прилогу 2 еколошки коридори од међународног значаја у Републици Србији.

Еколошка мрежа Србије за сада садржи 101 еколошки значајно подручје, која су издвојена на предлог Завода. У оквиру прелиминарне мреже уврштена су заштићена природна добра, добра у поступку заштите, и она која су планирана за заштиту, односно подручја значајна са становишта очувања ретких и угрожених врста и њихових станишта, и примене међународних конвенција чији је Србија потписник. Такође су, у састављању листе подручја која чине еколошку мрежу Србије, узета су у обзир: 61„Емералд“ подручје (номинована за „Емералд“европску еколошку мрежу коју чине подручја од посебног интереса за очување европске дивље флоре и фауне и њихових природних станишта, на основу Бернске конвенције); рамсарска подручја (која су на основу Рамсарске конвенције, тј „Конвенције о заштити мочварних подручја од међународног значаја, нарочито као станишта птица мочварица“ проглашена за међународно значајна влажна подручја); подручја од међународног значаја за биљке (61 Important PlantAreas подручје), значајна подручја за птице (у оквиру програмаImportant Bird Area / IBA издвојена су 42 подручја) и одабрана подручја за дневне лептире (Prime Butterfly Areas/PBA - 40 подручја).

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.