Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

„Емералд“

„Емералд“ је европска еколошка мрежа за очување дивље флоре и фауне и њихових природних станишта у оним земљама које нису чланице ЕУ. Ова мрежа подручја протеже се широм Европе, од Канарских острва до Кавказа, и од Турске до Лапоније. Покренута је 1998. године од стране Савета Европе, као део рада у оквиру Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта, односно Бернске конвенције. Састављена је од Подручја од посебног интереса за очување (Areas of Special Conservation Interest - ASCIs) на територији свих потписница Конвенције. Емералд мрежа функционише упоредо са програмом Натура 2000 у Европској Унији.

„Емералд“ у Србији, започео је реализацијом Пилот пројекта „Успостављање Емералд мреже у земљама југоисточне Европе“ 2005. године. У овај пројекат, који је имао за циљ идентификацију подручја за Емералд мрежу укључене су Албанија, Босна и Херцеговина, Бивша Југословенска Република Македонија, Хрватска, Србија и Црна Гора и издвајање Подручја. Координатор Пилот пројекта „Емералд мрежа у Републици Србији“ био је Биолошки факултет Универзитета у Београду. Као један о резултата, извршена је идентификација врста и станишта уз предлог за проширење листе Емералд врста које су значајне за Србију, као и избор и опис потенцијалних Емералд подручја у Србији. Детаљно је обрађено шест подручја (9.83%), од укупно предложеног 61 потенцијалног „Емералд“ подручја: Горње Подунавље, Копаоник, Обедска бара, Проклетије, Делиблатска пешчара и Власина.

У другој фази Пројекта „Емералд мрежа у Републици Србији“ која је реализована у 2006. години, обрађено је преосталих 55 подручја (90.16%). Пројекат је релизовао Завод за заштиту природе Србије, уз координацију тадашњег надлежног министарства. Током друге фазе ревидиран је списак и статус појединих подручја са Листе потенцијалних Емералд подручја у Србији која је израђена Пилот пројектом у 2005. години.

Свако од 61 идентификованог подручја испуњава основне критеријуме за номинацију за Емералд подручја, односно на сваком од тих подручја налазе се значајна станишта и популације врста које Бернска конвенција дефинише као врсте и станишта која имају приоритет у заштити на европском нивоу. Већина изабраних подручја има и одређени статус заштите на националном нивоу (51 подручјe је проглашено за заштићено природно добро или је под ревизијом заштите). Поред тога, одређена подручја су од посебног значаја и на међународном нивоу (једно подручје је Резерват биосфере - UNESCO MAB, 9 подручја је проглашено Рамсарским подручјима, 36 подручја је од међународног значаја за биљке - Important Plant Area / IPA, 34 подручја je предложенo као значајнo подручјe за птице - Important Bird Area / IBA, 28 подручја представљају одабрана подручја за дневне лептире - Prime Butterfly Areas/PBA).

У оквиру треће фазе Пројекта, поред осталог, ревидиране су листе приоритетних станишта, идентификоване су врсте присутне у Србији сходно директивама ЕУ, и дати подаци о њиховим популацијама на националном нивоу. Такође, припремљена је публикација о пројекту, намењена упознавању као стручне, тако и најшире јавности са садржајем и резултатима Пројекта.

Преузмите публикацију овде.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.