Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Натура 2000

Натура 2000 је окосница политике ЕУ за очување природе и биолошке разноврсности, конципирана као широка европска мрежа заштићених природних подручја, а осмишљена је на основу Директиве о стаништима.

„Натура 2000“ је назив за европску еколошку мрежу која обухвата заштићена подручја на територији земаља чланица Европске уније, успостављена на основу Директиве о стаништима из 1992. године. Мрежа укључује Посебна подручја очувања (Special Areas of Conservation - SAC) проглашених од стране земаља чланица ЕУ на основу Директиве о стаништима, и Подручја посебне заштите (Special Protection Areas - SPAs) која су проглашена на основу Директиве о птицама из 1979. године.

Ова подручја од значаја за заштиту природе, издвојена су на основу примене директива ЕУ и јединствених критеријума, заснованих на принципима одрживог развоја и примени других међународних конвенција везано за очување биолошке разноврсности, пре свега Конвенцији о биодиверзитету. Натура 2000 подручја покривају у просеку 17,5% територије Европске Уније, а мрежу чини 26.106 подручја са укупном површином од 949.910 km2 у (тада) 27 држава чланица (Натура Барометар, јун 2011).

Натура 2000 није систем строгих природних резервата у којима су искључене све људске активности. Иако ће ова мрежа сигурно укључити природне резервате, већи део земљишта ће највероватније и даље бити у приватном власништву, а посебна пажња се посвећује обезбеђивању одрживог управљања у будућности, како са еколошког, тако и са економског становишта.

Директива о птицама и Директива о стаништима представљају до сада најамбициознију и најширу иницијативу у оквиру ЕУ, за заштиту европске природне баштине и остварење циља о заустављању смањења биолошке разноврсности до 2010. године. Директива о птицама, усвојена 1979. године, усмерена је на заштиту свих дивљих птица и њихових најзначајнијих станишта широм ЕУ. Директива о стаништима је усвојена 1992. године, предвиђајући сличне мере заштите европске дивље флоре и фауне, укључујући и додатних 1000 врста, као и заштиту око 230 угрожених и карактеристичних типова станишта у оквиру чланица ЕУ. Усвајање, односно примена ових директива као најстрожег стандарда у заштити природе, један је од услова учлањења у Европску унију.

Република Србија започела је активности за укључивање у европску еколошку мрежу, чији је носилац и координатор Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Група за Натуру 2000. У циљу неопходног јачања капацитета државне администрације, у Србији је реализован Twining пројекат, у којем је учествовао и Завод за заштиту природе Србије. Такође, Завод је непосредно укључен у ове активности, а у овој првој фази, пре свега у израду географског информационог система за Натуру 2000.

Биогеографски региони у Европи

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.