Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Oцена прихватљивости

Законом о заштити природе уведен је нови инструмент у заштити природе – оцена прихватљивости. Као тековина европског права, он представља основни механизам заштите европске еколошке мреже Натура 2000. У законодавству Србије оцена прихватљивости је уско повезана са еколошком мрежом и служи, пре свега, за очување основних вредности еколошких значајних подручја која су дефинисана Уредбом о еколошкој мрежи.

За све планове и активности (просторни планови, планови газдовања, планови управљања, радови, активности итд.) се прво врши процена да ли они могу да имају утицај на циљеве очувања и целовитост еколошки значајних подручја. При том, неопходност процене се не односи само на планове и активности који су планирани на територији еколошки значајних подручја, већ и на оне изван њихових граница. Та процедура се назива претходна оцена прихватљивости. Уколико се њоме утврди могућ утицај на еколошку мрежу, приступа се главној оцени прихватљивости. У поступку главне оцене прихватљивости приступа се детаљној анализи потенцијалног утицаја одређеног плана или активности на циљне врсте и станишта у једном, или више еколошки значајних подручја.

У случају да се утврди да план или активност нема значајан утицај на дато станиште или врсту, надлежни орган издаје сагласност. Кроз овај поступак се могу наложити одређене митигационе мере или измене плана или пројекта како би се утицај одржао на ниском нивоу.

У случају да се утврди значајан утицај на барем једну врсту или станиште, надлежни орган одбија издавање сагласности и зауставља реализацију плана или активности. Изузетно, давање сагласности у случају утврђеног значајног утицаја се може извршити само уколико су испуњени следећи услови:

» не постоје друга алтернативна решења;

» уколико постоје императивни разлози преовладавајућег јавног интереса, који се односе на заштиту здравља људи и јавне сигурности, односно на корисне ефекте од примарне важности за животну средину;

» уколико је могуће применити компензационе мере (успостављање другог локалитета).

Након приступања Европској Унији и након формирања мреже Натура 2000 у Србији, одређене надлежности у контроли спровођења поступка оцене прихватљивости имаће и Европска комисија. Свако правно и физичко лице може упутити жалбу Европској комисији и покренути преиспитивање одлуке коју је донела национална администрација кроз поступак оцене прихватљивости. Такође, за проглашавање преовладавајућег јавног интереса за одређени пројекат са утицајем на подручје Натура 2000 мреже, биће неопходно тражити мишљење Европске комисије.

У Србији је у току поступак израде и усвајања Уредбе о оцени прихватљивости, као законске основе за примену овог инструмента у заштити природе.

Више информација на:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.