Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Геолошка разноврсност

Геонаслеђе Србије, његово очување и заштита представљају значајан део савременог концепта заштите природе. Појмом геонаслеђе су обухваћена природна добра са доминантно израженим геолошким, геоморфолошким, педолошким и археолошким обележјима.

Геолошко наслеђе Србије се штити од самих почетака институционалне заштите природе, односно оснивања Завода, о чему сведоче уредбе о заштити природних објеката геонаслеђа донете још 50-их година прошлог века (Велика и Мала Рипаљка, Пребреза, Ресавска пећина...). У почетку су то биле појединачне иницијативе познатих стручњака у овој области, да би систематско издвајање објеката геонаслеђа, вредновање и предлагање за заштиту било започето половином 90-их година, када су у ову делатност укључени еминентни стручњаци свих геодисциплина. Током свог вишедеценијског рад, дуже од педесет година рада, Завод је развио мрежу заштићених објеката на читавој територији Републике и допринео да се и геонаслеђе сврста као неодвојива компонента природних вредности.

Нови замах у овој области учињен је формирањем међународних асоцијација које се баве идентификовањем и приказивањем објеката геонаслеђа, као што је Европска асоцијација за конзервацију геолошког наслеђа (у даљем тексту: ProGEO) чија је чланица и наша земља. Формирањем Националног савета за геонаслеђе ( раније Национални савет Србије 1995. године, а затим Национални савет Србије и Црне Горе 2002. године) започета је јединствена политика заштите геонаслеђа у нас.

Национални савет је, на иницијативу ProGEO, преузео на себе организовање ових послова и формирао 16 радних група са обавезом израде Инвентара гео-објеката по областима за коју је свака радна група задужена, и припремање листе приоритета по значају гео-објеката на основу формираног инвентара.

Инвентар објеката геонаслеђа обухвата око 650 геолошких, палеонтолошких, геоморфолошких, спелеолошких и неотектонских објеката. Завод је до сада заштитио око 80 објеката геонаслеђа, углавном спелеолошког карактера. У сарадњи са Националним саветом за геонаслеђе, Рударско-геолошким факултетом, Географским факултетом и другим институцијама које се баве проучавањем Земље, Завод је успоставио мрежу сарадње, промоције и популаризације геонаслеђа у нас. Тако је 2004. године, када је наша земља у том периоду била председавајућа Радне групе за југоисточну Европу ProGEO (ProGEO WG1),организован Други научни скуп о геонаслеђу Србије са међународним учешћем, који јебио од великог научног и стручног значаја за утврђивање стања геонаслеђа Србије. У оквиру активности на промоцији и ближем упознавању јавности са вредностима објеката геонаслеђа, својевремено су организована студијска путовања (ГЕО-трип) и стручне екскурзије, међународни камп студената, едуактивна гео-стаза у НП „Тара“, итд.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.