Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Заштићена подручја

Заштићена подручја су подручја која одликује изражена геолошка, биолошка, екосистемска и/или предеона разноврсност, због чега се актом о заштити проглашавају заштићеним подручјима од општег интереса. Под режим заштите стављају се и она подручја која су од значаја за опстанак миграторних врста сходно међународним прописима. Такође, заштићена подручја могу се прекогранично повезивати са заштићеним подручјима других држава.

Заштићена подручја представљају заштићена природна добра, поред заштићених врста и покретних заштићених природних докумената.

Завод за заштиту природе Србије израђује студије заштите као стручно-документационе основе за заштиту одређених подручја. Студије заштите садрже податке о граници добра, зонама заштите и катастарским општинама које обухвата, податке о природним карактеристикама и вредностима добра (географске и геоморфолошке, геолошке и хидрогеолошке, климатолошке карактеристике, подаци оприсутним дивљим врстама биљака, животиња и гљива, о културном наслеђу, туризмолошким, социоекономским, и другимаспектима), режиме заштите и предложене мере заштите, као и предлог управљача природног добра.Студије заштите природних добара су на располагању свим заинтересованим, приватним или физичким лицима, којима су доступне у просторијама библиотеке Завода.

Студије заштите се достављају надлежним органима ради доношења решења о заштити, када се спроведи поступак јавне расправе. Национални паркови се проглашавају посебним законом; друга заштићена подручја I категорије проглашава Влада Републике Србије. За подручја II категорије, односно природна добра регионалног значаја решење о заштити доноси Покрајинска влада АП Војводине, а за природна добра III категорије решење доноси јединица локалне самоуправе. Решењима о заштити утврђује се управљач, који чува, унапређује, промовише природно добро, односно на основу плана управљања спроводи активне мере заштите у циљу очувања природних вредности подручја.

Заштићено подручје I категорије је подручје међународног, националног, односно изузетног значаја, а налази се целом површином на територији двеју или више јединица локалне самоуправе. Подручје II категорије се односи на заштићено подручје покрајинског, регионалног, односно великог значаја (уколико је цела површина на територији АП Војводине, или на територији двеју или више јединица локалне самоуправе на територији АП). Заштићена подручја III категорије су од локалног значаја, и проглашава их локална самоуправа.

На заштићеном подручју успостављају се режими заштите I, II и III степена, што је ближе регулисано Уредбом о режимима заштите („Службени гласник РС“ бр. 31/2012).

Заштићена подручја могу бити дефинисана у седам различитих категорија, односно врста:

- Национални парк
- Парк природе
- Предео изузетних одлика
- Општи и Специјални резерват природе
- Споменик природе
- Заштићено станиште

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.