Захтеви за мишљењаНакон што Завод изда решење - акт о условима заштите природе приликом израде пројектно-техничке, просторно-планске и друге техничке документације, Завод у складу са чланом 9. став 10. Закона о заштити природе, издаје мишљење о инкорпорираности, односно усклађености докумената: планова, основа, програма, пројеката, са издатим условима заштите природе.

Завод издаје мишљења и у другим случајевима предвиђеним Законом о заштити природе, као и другим релевантним прописима.

Захтев обавезно садржи:
• тачан назив правног лица које подноси захтев, његову адреса, e-mail адресу и контакт телефон, као и порески идентификациони број, а уколико захтев подноси физичко лице: име и презиме, адресу, e-mail адресу, контакт телефон (мобилни) и јединствени матични број
• уколико се тражи мишљење о уграђености услова о заштити природе са документима (планови, основе, програми, пројекти), доставља се и предметни документ
• податке о локацији и просторном обухвату са одговарајућим картографским и графичким прилозима, а за пројекте и са копијом катастарског плана
• кратак опис активности или сврху потраживања мишљења.
Мишљење се издаје у форми која нема форму управног акта.
За издавање мишљења плаћа се Републичка административна такса.

Поступак подношења захтева:
Захтев за издавање мишљења, заједно са доказом о плаћеној Републичкој административној такси у износу од 320,00 динара, подноси се Заводу за заштиту природе Србије, достављањем писмена на адресу седишта Завода, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, Нови Београд или на адресу Канцеларије у Нишу, Ул. Вожда Карађорђа бр. 14, Ниш или преко псарница Завода или Канцеларије у Нишу.
У законом предвиђеном року Завод израђује мишљење, које препорученом пошиљком доставља на адресу подносиоца захтева.
Републичка административна такса је одређена у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др. закон и 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018, 50/2018 , 95/2018 и 38/2019). Ова такса износи 320,00 динара.

Пример уплатнице:
uplatnica
Уколико се плаћање врши готовински наводи се шифра плаћања 153, а ако се плаћање обавља вирмански шифра плаћања је 253.

Напомена: Назив правног лица или име и презиме физичког лица на уплатницама мора да се слаже са називом подносиоца захтева.