УПУТСТВО ЗА СЛАЊЕ ЗАХТЕВА, МИШЉЕЊА И ДРУГЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЗДРАВСТВЕНО-БЕЗБЕДНОСНИХ МЕРА

У складу са Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 29/2020) и чланом 18. Статута Завода за заштиту природе Србије (Службени гласник РС бр. 73/210), а у циљу спровођења мера заштите здравља становништва и спречавања ширења корона вируса:

- До проглашења завршетка ванредног стања Завод за заштиту природе Србије обуставља директан рад са странкама и улазак у пословне просторије Завода у Београду и Нишу лицима која нису запослени Завода. У пословни простор Завода у овом периоду могу ући само службеници поште и полиције и инспектори, како би рад могао да се одвија неометано.

- Захтеви за издавање услова заштите природе и захтеви за мишљења, као и дописи и друга документација у овом периоду биће примани искључиво путем електронске поште (e-mail: pisarnica@zzps.rs). Документација која се подноси Заводу мора садржати документе по свим правилима наведеним у рубрици Прописи на сајту Завода за заштиту природе Србије (http://www.zzps.rs/wp/zahtevi-za-uslove/ и http://www.zzps.rs/wp/мишљења/ ).

- Уколико је документација коју шаљете електронском поштом већа од 5MB, молимо Вас да је проследите преко Wetransfer-a (https://wetransfer.com/).

Захтеви за мишљењаНакон што Завод изда решење - акт о условима заштите природе приликом израде пројектно-техничке, просторно-планске и друге техничке документације, Завод у складу са чланом 9. став 10. Закона о заштити природе, издаје мишљење о инкорпорираности, односно усклађености докумената: планова, основа, програма, пројеката, са издатим условима заштите природе.

Завод издаје мишљења и у другим случајевима предвиђеним Законом о заштити природе, као и другим релевантним прописима.

Захтев обавезно садржи:
• тачан назив правног лица које подноси захтев, његову адреса, e-mail адресу и контакт телефон, као и порески идентификациони број, а уколико захтев подноси физичко лице: име и презиме, адресу, e-mail адресу, контакт телефон (мобилни) и јединствени матични број
• уколико се тражи мишљење о уграђености услова о заштити природе са документима (планови, основе, програми, пројекти), доставља се и предметни документ
• податке о локацији и просторном обухвату са одговарајућим картографским и графичким прилозима, а за пројекте и са копијом катастарског плана
• кратак опис активности или сврху потраживања мишљења.
Мишљење се издаје у форми која нема форму управног акта.
За издавање мишљења плаћа се Републичка административна такса.

Поступак подношења захтева:
Захтев за издавање мишљења, заједно са доказом о плаћеној Републичкој административној такси у износу од 320,00 динара, подноси се Заводу за заштиту природе Србије, достављањем писмена на адресу седишта Завода, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, Нови Београд или на адресу Канцеларије у Нишу, Ул. Вожда Карађорђа бр. 14, Ниш или преко псарница Завода или Канцеларије у Нишу.
У законом предвиђеном року Завод израђује мишљење, које препорученом пошиљком доставља на адресу подносиоца захтева.
Републичка административна такса је одређена у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др. закон и 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018, 50/2018 , 95/2018 и 38/2019). Ова такса износи 320,00 динара.

Пример уплатнице:
uplatnica
Уколико се плаћање врши готовински наводи се шифра плаћања 153, а ако се плаћање обавља вирмански шифра плаћања је 253.

Напомена: Назив правног лица или име и презиме физичког лица на уплатницама мора да се слаже са називом подносиоца захтева.