Дивље врсте флоре, фауне и гљива под контролом промета

Брање и сакупљање дивљих врста биљака и шумских плодова, као и гљива, традиционална је делатност, првенствено становника брдско планинских крајева наше земље. Ове руралне крајеве одликују простране ливаде и очуване шуме с високим степеном биолошке разноврсности и великим бројем аутохтоних врста које ту опстају, далеко од извора загађења и других негативних утицаја. Услед неорганизоване и неконтролисане експлоатације комерцијално значајних врста, углавном лековитих биљака и гљива, али и одређених животињских врста, чији опстанак може бити угрожен у будућности, указала се потреба за успостављањем механизма контроле ових природних ресурса, односно контроле сакупљања дивљих врста и количина које се могу сакупљају и прометовати.

У сврху очувања биодиверзитета Србије, а на основу стручних процена стања популација врста које се сакупљају из природе, законском регулативом је успостављен њихов систем заштите. Доношењем Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС“, бр. 31/2005, 45/2005, 22/2007, 38/2008, 9/2010 и 69/2011), која је усклађена са Законом о заштити природе и Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, тренутно је обухваћено 97 заштићених врста, од чега су 63 биљне врсте, 2 врсте лишајева + род Usnea са 8 врста, 15 врста гљива и 9 врста животиња.

Уредбом се одређују заштићене дивље врсте флоре, фауне и гљива, чије се сакупљање из природних станишта, коришћење и промет стављају под контролу и одређује висина накнаде за њихово коришћење.

Линк на документ:

Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне
(„Службени гласник PC”, 31/2005, 45/2005, 22/2007, 38/2008, 9/2009, 69/2011 и 95/2018 – др. пропис)

Ценовник дивље флоре, фауне и гљива које се могу сакљупати у 2019. години.

Укупне количине заштићених врста које се сакупљају и стављају у промет утврђују се на основу процене стања врста у природним стаништима, а на основу ње се на годишњем нивоу одређује контигент дозвољених количина за сакупљање за сваку врсту понаособ у текућој календарској години.

Линк на документ:

Контигенти дивље флоре, фауне и гљива које се могу сакупљати у 2019. години

Ако стручњаци Завода процене да је сакупљањем у претходном периоду дошло до смањења бројности појединих заштићених врста у мери која би могла да угрози опстанак врсте и доведе до поремећаја структуре и стабилности животних заједница чији су оне део, актом министра надлежног за послове заштите животне средине, а на предлог Завода за заштиту природе Србије, забраниће се њено сакупљање на делу или целокупној територији Републике Србије на одређени временски период.

Линк на документ:

Наредба о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2019.

Конкурс за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива са дефинисаним количинама Министарство објављује најкасније до 1. марта текуће године. Право на сакупљање стичу само правна лица која по подношењу захтева за добијање дозволе за сакупљање заштићених дивљих врста испуњавају прописане услове Конкурса и Министарству уплате накнаду за коришћење природних ресурса у износу од 10% од тржишне цене дивљих врста утврђене на годишњем нивоу.

Линк на документа:

Конкурс за издавање дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива у 2019. години

Ценовник дивље флоре, фауне и гљива које се могу сакупљати у 2019. години.

Стручна обука сакупљача

Правно лице, односно предузетник који се бави сакупљањем заштићених дивљих врста ради њиховог коришћења и стављања у промет, односно откупом сакупљених врста, дужан је да организује стручну обуку или други облик рада са сакупљачима заштићених врста, да сваке године изврши проверу знања сакупљача и да сакупљачима изда потврду о стручној оспособљености са роком важења за сакупљачку сезону.

Потврда садржи:

• име и презиме сакупљача заштићених врста,
• јединствени матични број грађана,
• адресу становања,
• навод да је сакупљач оспособљен за сакупљање заштићених врста за потребе коришћења и промета;
• физичко лице може сакупљати заштићене врсте у комерцијалне сврхе под условом да има потврду.

Правно лице, односно предузетник који је добио дозволу за сакупљање и стављање у промет заштићених врста, дужан је да Министарству заштите животне средине и Заводу за заштиту природе Србије по завршетку сакупљачке сезоне достави податке о заштићеним дивљим врстама које су сакупљане, о сакупљеним количинама и стављеним у промет до 31. јануара текуће године за претходну годину. Подаци се достављају на обрасцу о сакупљању и промету заштићених врста, који се даје за сваку врсту и сваку откупну станицу (Образац ОЗВ).

Линк на документ:

Образац ОЗВ –Образац о сакупљању и промету заштићених врста, који се даје за сваку врсту и сваку откупну станицу

Обука берача боровнице

Screen Shot 2019-06-17 at 11.52.45

Једно од откупних места од сакупљача дивљих врста биљака, животиња и гљива

Screen Shot 2019-06-17 at 11.56.00

Откупне станице на територији Србије

Screen Shot 2019-06-17 at 11.57.57

Боровница (Vaccinium myrtillus L.)

Screen Shot 2019-06-17 at 12.07.02
је једна од дивљих врста биљака од комерцијалног значаја која се сакупља из природе

Виноградарски пуж (Helix pomatia)

Screen Shot 2019-06-17 at 12.10.08
је једна од дивљих врста фауне од комерцијалног значаја који се сакупља из природе

Врсте од комерцијалног значаја су и клека/вења/клекиња (Juniperus communis L.) и летњи, јесењи вргањ( Boletus edulis Bull. Fr.)

Screen Shot 2019-06-17 at 12.12.10

Прекогранични промет дивље флоре и фауне

Прекогранични промет је регулисан Правилником о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама („Службени гласник РС“, бр. 99/2009 и 6/2014). Све строго заштићене и заштићене дивље врсте налазе се у прилозима VII и VIII овог Правилника. Правилником о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама прописују се:

- услови под којима се обавља увоз, извоз, унос, износ или транзит, трговина и узгој угрожених и заштићених биљних и животињских дивљих врста, њихових делова и деривата;
- издавање дозвола и других аката (потврде, сертификати, мишљења);
- документација која се подноси уз захтев за издавање дозвола, садржина и изглед дозволе;
- спискови врста, њихових делова и деривата који подлежу издавању дозвола, односно других аката;
- врсте, њихови делови и деривати чији је увоз односно извоз забрањен, ограничен или обустављен;
- изузеци од издавања дозволе;
- начин обележавања животиња или пошиљки;
- начин спровођења надзора и вођења евиденције и израда извештаја.