Zaštićene divlje vrsteU Prilogu II Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva navedene su zaštićene divlje vrste koje u prirodi trenutno nisu ugrožene u meri da im preti opasnost da nestanu ili postanu kritično ugrožene. To su ranjive, endemične, indikatorske, ključne i kišobran vrste, reliktne, međunarodno značajne i zaštićene divlje vrste, kao i vrste koje nisu ugrožene ali se zbog njihovog izgleda mogu lako zameniti sa strogo zaštićenim vrstama. Među ovim vrstama su i divlje vrste od ekonomskog značaja koje se mogu sakupljati na osnovu dozvole koju izdaje Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, a koje bi nekontrolisanom eksploatacijom ili uništavanjem staništa mogle biti ugrožene.

Ukupno 860 divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva ima status zaštićenih vrsta, od čega su 253 vrste životinja (30 vrsta sisara, 35 vrsta ptica, 2 vrste gmizavaca, 3 vrste vodozemaca, 29 vrsta riba i 154 vrste beskičmenjaka), 37 vrsta gljiva i lišajeva i 570 vrsta biljaka.