Захтеви за мишљењаНакон што Завод изда решење - акт о условима заштите природе приликом израде пројектно-техничке, просторно-планске и друге техничке документације, Завод у складу са чланом 9. став 10. Закона о заштити природе, издаје мишљење о инкорпорираности, односно усклађености докумената: планова, основа, програма, пројеката, са издатим условима заштите природе.

Завод издаје мишљења и у другим случајевима предвиђеним Законом о заштити природе, као и другим релевантним прописима.

Захтев обавезно садржи:
• тачан назив правног лица које подноси захтев, његову адреса, e-mail адресу и контакт телефон, као и порески идентификациони број, а уколико захтев подноси физичко лице: име и презиме, адресу, e-mail адресу, контакт телефон (мобилни) и јединствени матични број
• уколико се тражи мишљење о уграђености услова о заштити природе са документима (планови, основе, програми, пројекти), доставља се и предметни документ
• податке о локацији и просторном обухвату са одговарајућим картографским и графичким прилозима, а за пројекте и са копијом катастарског плана а нарочито:
- листу с бројевима катастарских парцела, катастарским општинама и општинама
- * шејп (shape) фајл у пројекцији
- координате самог објекта или локације на којима се врше радови, које треба да буду у следећем координатном систему:

WGS_1984_UTM_Zone_34N
WKID: 32634 Authority: EPSG
Projection: Transverse_Mercator
False_Easting: 500000,0
False_Northing: 0,0
Central_Meridian: 21,0
Scale_Factor: 0,9996
Latitude_Of_Origin: 0,0
Linear Unit: Meter (1,0)

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Angular Unit: Degree (0,0174532925199433
Prime Meridian: Greenwich (0,0)
Datum: D_WGS_1984
Spheroid: WGS_1984
Semimajor Axis: 6378137,0
Semiminor Axis: Semiminor Axis: 6356752,314245179
Inverse Flattening: 298,257223563

• кратак опис циљева због којих се документ израђује, намераваних активности у оквиру реализације и главних очекиваних резултата, а за пројекат и идејно решење.
* Опционо уколико је број координата мањи од 20. Уколико је број координаа већи од 20 шејп је обавезан.

• кратак опис активности или сврху потраживања мишљења.
Мишљење се издаје у форми која нема форму управног акта.
За издавање мишљења плаћа се Републичка административна такса.

Поступак подношења захтева:
При подношењу захтева за издавање акта о условима заштите природе, да би предмет био разматран, потребно је да доставите доказ о уплати Републичке административне таксе.

Такса је одређена у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др. закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019-исправка, 144/2020, 138/2022 и Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси – 62/2021).

- за подношење захтева за издавање услова заштите природe-900,00 дин. (Тарифни број 186а);
- за подношење захтева за издавање Мишљењa - 330,00 динара (Тарифни број 1.) и
- за подношење захтева за издавање преписа/фотокорије - 430,00 динара (Тарифни број 13.).

Захтев за издавање услова заштите природе може да се односи само на један план, основу, програм, пројекат, рад или активност.

Пример уплатнице:
2023-uplatnica
Уколико се плаћање врши готовински наводи се шифра плаћања 153, а ако се плаћање обавља вирмански шифра плаћања је 253.

Напомена: Назив правног лица или име и презиме физичког лица на уплатницама мора да се слаже са називом подносиоца захтева.