УПУТСТВО ЗА СЛАЊЕ ЗАХТЕВА, МИШЉЕЊА И ДРУГЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЗДРАВСТВЕНО-БЕЗБЕДНОСНИХ МЕРА

У складу са Одлуком о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 65/2020) , Одлуком о проглашењу заразне болести COVID-19, Наредбом о проглашењу епидемије , Инструкцијом о организацији радних процеса у органима државне управе и служби Владе у примени превентивних мера које се односе на спречавање ширења болести COVID-19 Генералног секретаријата Владе од 07.05.2020. године и на основу члана 18. Статута Завода за заштиту природе Србије („Службени гласник РС“, бр. 73/2010), у циљу даљег спровођења мера заштите становништва од заразних болести и спречавања ширења корона вируса, прописује се следеће:

- Захтеви за издавање услова заштите природе и захтеви за мишљења, као и дописи и друга документација у овом периоду биће примани искључиво путем електронске поште (e-mail: pisarnica@zzps.rs). Документација која се подноси Заводу мора садржати документе по свим правилима наведеним у рубрици Прописи на сајту Завода за заштиту природе Србије (http://www.zzps.rs/wp/zahtevi-za-uslove/ и http://www.zzps.rs/wp/мишљења/ ).

- Уколико је документација коју шаљете електронском поштом већа од 5MB, молимо Вас да је проследите преко Wetransfer-a (https://wetransfer.com/).

- Рад са странкама или учесницима неког састанка, као и све радне активности које захтевају сталну комуникацију са запосленима, организују се уз обавезну примену следећих мера превенције:

1. обавезно избегавати руковање и друге облике непосредног контакта приликом службених сусрета

2. обавезно ограничити број присутних особа на групним службеним састанцима и на тај начин обезбедити физичку дистанцу између учесника

3. за састанке обавезно користити веће просторије

4. пре почетка и након састанка обавезно проветрити и дезинфиковати просторију

5. ограничити време трајања састанака

6. на састанцима обавезно служити флаширану воду без чаша или једнократном амбалажом.

Захтеви за мишљењаНакон што Завод изда решење - акт о условима заштите природе приликом израде пројектно-техничке, просторно-планске и друге техничке документације, Завод у складу са чланом 9. став 10. Закона о заштити природе, издаје мишљење о инкорпорираности, односно усклађености докумената: планова, основа, програма, пројеката, са издатим условима заштите природе.

Завод издаје мишљења и у другим случајевима предвиђеним Законом о заштити природе, као и другим релевантним прописима.

Захтев обавезно садржи:
• тачан назив правног лица које подноси захтев, његову адреса, e-mail адресу и контакт телефон, као и порески идентификациони број, а уколико захтев подноси физичко лице: име и презиме, адресу, e-mail адресу, контакт телефон (мобилни) и јединствени матични број
• уколико се тражи мишљење о уграђености услова о заштити природе са документима (планови, основе, програми, пројекти), доставља се и предметни документ
• податке о локацији и просторном обухвату са одговарајућим картографским и графичким прилозима, а за пројекте и са копијом катастарског плана а нарочито:
- листу с бројевима катастарских парцела, катастарским општинама и општинама
- * шејп (shape) фајл у пројекцији
- координате самог објекта или локације на којима се врше радови, које треба да буду у следећем координатном систему:

MGI_3_Degree_Gauss_Zone_7 (Gauss Kruger Зона 7)
Projection: Transverse_Mercator
False_Easting: 7500000,000000
False_Northing: 0,000000
Central_Meridian: 21,000000
Scale_Factor: 0,999900
Latitude_Of_Origin: 0,000000
Linear Unit: Meter (1,000000)

Geographic Coordinate System: GCS_MGI
Angular Unit: Degree (0,017453292519943299)
Prime Meridian: Greenwich (0,000000000000000000)
Datum: D_MGI
Spheroid: Bessel_1841
Semimajor Axis: 6377397,155000000300000000
Semiminor Axis: 6356078,962818188600000000
Inverse Flattening: 299,152812799999990000

• кратак опис циљева због којих се документ израђује, намераваних активности у оквиру реализације и главних очекиваних резултата, а за пројекат и идејно решење.
* Опционо уколико је број координата мањи од 20. Уколико је број координаа већи од 20 шејп је обавезан.

• кратак опис активности или сврху потраживања мишљења.
Мишљење се издаје у форми која нема форму управног акта.
За издавање мишљења плаћа се Републичка административна такса.

Поступак подношења захтева:
Захтев за издавање мишљења, заједно са доказом о плаћеној Републичкој административној такси у износу од 320,00 динара, подноси се Заводу за заштиту природе Србије, достављањем писмена на адресу седишта Завода, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, Нови Београд или на адресу Канцеларије у Нишу, Ул. Вожда Карађорђа бр. 14, Ниш или преко псарница Завода или Канцеларије у Нишу.
У законом предвиђеном року Завод израђује мишљење, које препорученом пошиљком доставља на адресу подносиоца захтева.
Републичка административна такса је одређена у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др. закон и 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018, 50/2018 , 95/2018 и 38/2019). Ова такса износи 320,00 динара.

Пример уплатнице:
uplatnica
Уколико се плаћање врши готовински наводи се шифра плаћања 153, а ако се плаћање обавља вирмански шифра плаћања је 253.

Напомена: Назив правног лица или име и презиме физичког лица на уплатницама мора да се слаже са називом подносиоца захтева.