UPUTSTVO ZA SLANJE ZAHTEVA, MIŠLJENJA I DRUGE DOKUMENTACIJE U CILJU SPROVOĐENJA ZDRAVSTVENO-BEZBEDNOSNIH MERA

U skladu sa Odlukom o ukidanju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, br. 65/2020) , Odlukom o proglašenju zarazne bolesti COVID-19, Naredbom o proglašenju epidemije , Instrukcijom o organizaciji radnih procesa u organima državne uprave i službi Vlade u primeni preventivnih mera koje se odnose na sprečavanje širenja bolesti COVID-19 Generalnog sekretarijata Vlade od 07.05.2020. godine i na osnovu člana 18. Statuta Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 73/2010), u cilju daljeg sprovođenja mera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti i sprečavanja širenja korona virusa, propisuje se sledeće:

- Zahtevi za izdavanje uslova zaštite prirode i zahtevi za mišljenja, kao i dopisi i druga dokumentacija u ovom periodu biće primani isključivo putem elektronske pošte (e-mail: pisarnica@zzps.rs). Dokumentacija koja se podnosi Zavodu mora sadržati dokumente po svim pravilima navedenim u rubrici Propisi na sajtu Zavoda za zaštitu prirode Srbije (http://www.zzps.rs/wp/zahtevi-za-uslove/ i http://www.zzps.rs/wp/mišljenja/ ).

- Ukoliko je dokumentacija koju šaljete elektronskom poštom veća od 5MB, molimo Vas da je prosledite preko Wetransfer-a (https://wetransfer.com/).

- Rad sa strankama ili učesnicima nekog sastanka, kao i sve radne aktivnosti koje zahtevaju stalnu komunikaciju sa zaposlenima, organizuju se uz obaveznu primenu sledećih mera prevencije:

1. obavezno izbegavati rukovanje i druge oblike neposrednog kontakta prilikom službenih susreta

2. obavezno ograničiti broj prisutnih osoba na grupnim službenim sastancima i na taj način obezbediti fizičku distancu između učesnika

3. za sastanke obavezno koristiti veće prostorije

4. pre početka i nakon sastanka obavezno provetriti i dezinfikovati prostoriju

5. ograničiti vreme trajanja sastanaka

6. na sastancima obavezno služiti flaširanu vodu bez čaša ili jednokratnom ambalažom.

Zahtevi za mišljenjaNakon što Zavod izda rešenje - akt o uslovima zaštite prirode prilikom izrade projektno-tehničke, prostorno-planske i druge tehničke dokumentacije, Zavod u skladu sa članom 9. stav 10. Zakona o zaštiti prirode, izdaje mišljenje o inkorporiranosti, odnosno usklađenosti dokumenata: planova, osnova, programa, projekata, sa izdatim uslovima zaštite prirode.

Zavod izdaje mišljenja i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o zaštiti prirode, kao i drugim relevantnim propisima.

Zahtev obavezno sadrži:
• tačan naziv pravnog lica koje podnosi zahtev, njegovu adresa, e-mail adresu i kontakt telefon, kao i poreski identifikacioni broj, a ukoliko zahtev podnosi fizičko lice: ime i prezime, adresu, e-mail adresu, kontakt telefon (mobilni) i jedinstveni matični broj
• ukoliko se traži mišljenje o ugrađenosti uslova o zaštiti prirode sa dokumentima (planovi, osnove, programi, projekti), dostavlja se i predmetni dokument
• podatke o lokaciji i prostornom obuhvatu sa odgovarajućim kartografskim i grafičkim prilozima, a za projekte i sa kopijom katastarskog plana a naročito:
- listu s brojevima katastarskih parcela, katastarskim opštinama i opštinama
- * šejp (shape) fajl u projekciji
- koordinate samog objekta ili lokacije na kojima se vrše radovi, koje treba da budu u sledećem koordinatnom sistemu:

MGI_3_Degree_Gauss_Zone_7 (Gauss Kruger Zona 7)
Projection: Transverse_Mercator
False_Easting: 7500000,000000
False_Northing: 0,000000
Central_Meridian: 21,000000
Scale_Factor: 0,999900
Latitude_Of_Origin: 0,000000
Linear Unit: Meter (1,000000)

Geographic Coordinate System: GCS_MGI
Angular Unit: Degree (0,017453292519943299)
Prime Meridian: Greenwich (0,000000000000000000)
Datum: D_MGI
Spheroid: Bessel_1841
Semimajor Axis: 6377397,155000000300000000
Semiminor Axis: 6356078,962818188600000000
Inverse Flattening: 299,152812799999990000

• kratak opis ciljeva zbog kojih se dokument izrađuje, nameravanih aktivnosti u okviru realizacije i glavnih očekivanih rezultata, a za projekat i idejno rešenje.
* Opciono ukoliko je broj koordinata manji od 20. Ukoliko je broj koordinaa veći od 20 šejp je obavezan.

• kratak opis aktivnosti ili svrhu potraživanja mišljenja.
Mišljenje se izdaje u formi koja nema formu upravnog akta.
Za izdavanje mišljenja plaća se Republička administrativna taksa.

Postupak podnošenja zahteva:
Zahtev za izdavanje mišljenja, zajedno sa dokazom o plaćenoj Republičkoj administrativnoj taksi u iznosu od 320,00 dinara, podnosi se Zavodu za zaštitu prirode Srbije, dostavljanjem pismena na adresu sedišta Zavoda, Ul. dr Ivana Ribara br. 91, Novi Beograd ili na adresu Kancelarije u Nišu, Ul. Vožda Karađorđa br. 14, Niš ili preko psarnica Zavoda ili Kancelarije u Nišu.
U zakonom predviđenom roku Zavod izrađuje mišljenje, koje preporučenom pošiljkom dostavlja na adresu podnosioca zahteva.
Republička administrativna taksa je određena u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-dr. zakon i 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018, 50/2018 , 95/2018 i 38/2019). Ova taksa iznosi 320,00 dinara.

Primer uplatnice:
uplatnica
Ukoliko se plaćanje vrši gotovinski navodi se šifra plaćanja 153, a ako se plaćanje obavlja virmanski šifra plaćanja je 253.

Napomena: Naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica na uplatnicama mora da se slaže sa nazivom podnosioca zahteva.