Zahtevi za mišljenjaNakon što Zavod izda rešenje - akt o uslovima zaštite prirode prilikom izrade projektno-tehničke, prostorno-planske i druge tehničke dokumentacije, Zavod u skladu sa članom 9. stav 10. Zakona o zaštiti prirode, izdaje mišljenje o inkorporiranosti, odnosno usklađenosti dokumenata: planova, osnova, programa, projekata, sa izdatim uslovima zaštite prirode.

Zavod izdaje mišljenja i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o zaštiti prirode, kao i drugim relevantnim propisima.

Zahtev obavezno sadrži:
• tačan naziv pravnog lica koje podnosi zahtev, njegovu adresa, e-mail adresu i kontakt telefon, kao i poreski identifikacioni broj, a ukoliko zahtev podnosi fizičko lice: ime i prezime, adresu, e-mail adresu, kontakt telefon (mobilni) i jedinstveni matični broj
• ukoliko se traži mišljenje o ugrađenosti uslova o zaštiti prirode sa dokumentima (planovi, osnove, programi, projekti), dostavlja se i predmetni dokument
• podatke o lokaciji i prostornom obuhvatu sa odgovarajućim kartografskim i grafičkim prilozima, a za projekte i sa kopijom katastarskog plana a naročito:
- listu s brojevima katastarskih parcela, katastarskim opštinama i opštinama
- * šejp (shape) fajl u projekciji
- koordinate samog objekta ili lokacije na kojima se vrše radovi, koje treba da budu u sledećem koordinatnom sistemu:

WGS_1984_UTM_Zone_34N
WKID: 32634 Authority: EPSG
Projection: Transverse_Mercator
False_Easting: 500000,0
False_Northing: 0,0
Central_Meridian: 21,0
Scale_Factor: 0,9996
Latitude_Of_Origin: 0,0
Linear Unit: Meter (1,0)

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Angular Unit: Degree (0,0174532925199433
Prime Meridian: Greenwich (0,0)
Datum: D_WGS_1984
Spheroid: WGS_1984
Semimajor Axis: 6378137,0
Semiminor Axis: Semiminor Axis: 6356752,314245179
Inverse Flattening: 298,257223563

• kratak opis ciljeva zbog kojih se dokument izrađuje, nameravanih aktivnosti u okviru realizacije i glavnih očekivanih rezultata, a za projekat i idejno rešenje.
* Opciono ukoliko je broj koordinata manji od 20. Ukoliko je broj koordinaa veći od 20 šejp je obavezan.

• kratak opis aktivnosti ili svrhu potraživanja mišljenja.
Mišljenje se izdaje u formi koja nema formu upravnog akta.
Za izdavanje mišljenja plaća se Republička administrativna taksa.

Postupak podnošenja zahteva:
Pri podnošenju zahteva za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode, da bi predmet bio razmatran, potrebno je da dostavite dokaz o uplati Republičke administrativne takse.

Taksa je određena u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003-ispravka, 61/2005, 101/2005-dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-dr. zakon, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-ispravka, 95/2018, 86/2019, 90/2019-ispravka, 144/2020, 138/2022 i Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi – 62/2021).

- za podnošenje zahteva za izdavanje uslova zaštite prirode-900,00 din. (Tarifni broj 186a);
- za podnošenje zahteva za izdavanje Mišljenja - 330,00 dinara (Tarifni broj 1.) i
- za podnošenje zahteva za izdavanje prepisa/fotokorije - 430,00 dinara (Tarifni broj 13.).

Zahtev za izdavanje uslova zaštite prirode može da se odnosi samo na jedan plan, osnovu, program, projekat, rad ili aktivnost.

Primer uplatnice:
2023-uplatnica
Ukoliko se plaćanje vrši gotovinski navodi se šifra plaćanja 153, a ako se plaćanje obavlja virmanski šifra plaćanja je 253.

Napomena: Naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica na uplatnicama mora da se slaže sa nazivom podnosioca zahteva.