Strogo zaštićene divlje vrstePravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva obuhvaćeno je 2633 divljih vrsta. Radi očuvanja biološke raznovrsnosti i prirodnog genofonda, odnosno vrsta koje imaju poseban značaj za Republiku Srbiju sa ekološkog, ekosistemskog, biogeografskog, naučnog, zdravstvenog, ekonomskog i drugog aspekta, Pravilnikom su utvrđene i mere zaštite strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta i njihovih staništa. Strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste, koje se zajednički nazivaju zaštićene vrste, određuju se na osnovu nacionalnih i međunarodnih crvenih lista ili crvenih knjiga, potvrđenih međunarodnih ugovora, stručnih nalaza i/ili naučnih saznanja.

U Prilogu I ovog Pravilnika navedene su strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva. To su vrste koje su iščezle sa teritorije Republike Srbije, vrste vraćene programima reintrodukcije, krajnje ugrožene, ugrožene, reliktne, lokalno endemične, stenoendemične i međunarodno značajne i zaštićene divlje vrste.

Broj strogo zaštićenih divljih vrsta je 1783 od čega su čak 1042 vrste životinja, sa najbrojnijim beskičmenjacima. Među strogo zaštićenim vrstama je 50 vrsta sisara, 307 vrsta ptica, 18 vrsta vodozemaca i 18 vrsta gmizavaca, 38 vrsta riba i 610 beskičmenjaka. Osim toga, strogo je zaštićeno 75 vrsta gljiva i lišajeva, 641 vrsta biljaka (mahovina, papratnjača o semenjača) i 25 vrsta algi.