Делатност

Завод за заштиту природе Србије је установљен од стране Владе Републике Србије ради обављања делатности заштите и унапређења природе Србије. Делокруг рада Завода одређен је на основу Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон), Одлуке о оснивању Завода за заштиту природе Србије („Службени гласник РС“ бр. 18/2010 и 09/2017) и Статута Завода за заштиту природе Србије („Службени гласник РС“ 73/2010).

Заштиту и унапређење природе Србије Завод за заштиту природе Србије спроводи обављајући низ активности које овде набрајамо како следи.

• Покретање процедуре успостављања заштите одређеног подручја, односно спровођење теренских истраживања и израда студије заштите као стручне основе за доношење акта о заштити подручја. Израда студије заштите подразумева прикупљање и обраду података, утврђивање граница подручја којe се предлаже за заштиту, валоризацију евидентираних природних вредности, предлагање мера које је потребно предузети ради њиховог очувања, утврђивање режима заштите који ће на заштићеном подручју бити спровођен од стране управљача, као и утврђивање категорије будућег заштићеног природног добра.

• Теренска истраживања и рад на очувању биодиверзитета и геодиверзитета као полазне основе за очување и унапређење угрожених и ретких врста и објеката геонаслеђа.

• Праћење стања и оцена угрожености објеката геонаслеђа, дивљих врста и њихових станишта, станишних типова, екосистема, еколошки значајних подручја и еколошких коридора еколошке мреже Републике Србије и заштићених подручја.

• Стручни надзор у заштићеним подручјима, уз пружање стручне помоћи и остваривање сарадње са управљачима.

• Вођење регистра заштићених природних добара и других података од значаја за заштиту природе.

• Вођење базе података у области заштите природе као дела јединственог информационог система Агенције за заштиту животне средине.

• Издавање услова заштите природе и мера заштите природе и природних вредности у поступку израде пројектне документације, просторних и урбанистичких планова, основа (шумских, ловних, риболовних, водопривредних и др.), програма и стратегија у свим делатностима које утичу на природу, а по њиховој изради, и мишљења о испуњености услова.

• Издавање научно-стручних публикација, монографија, брошура, приручника и другог информативног материјала о заштити природе, заштићеним подручјима, биодиверзитету и геодиверзитету, публиковање научних и стручних радова у оквиру часописа „Заштита природе“, као и израда штампаног, аудио и видео материјала који се односи на природне вредности Србије.

• Образовање најшире јавности, презентација и промоција природних вредности и баштине Србије ради развијања свести о неопходности и значају заштите природе. Завод пружа и методолошку помоћ у образовању у области заштите животне средине и природе.

• Успостављање међународне сарадње у области заштите природе путем повезивања и размене података и искустава са различитим стручним установама из целог света, које се баве заштитом природе и животне средине, учешће у раду међународних организација за заштиту природе, ангажовање на имплементацији међународних конвенција из области заштите природе и учешће у спровођењу одређених међународних програма и пројеката.