NAZIV I VRSTA PRIRODNOG DOBRA

Specijalni rezervat prirode „Goč-Gvozdac“.

NACIONALNA KATEGORIJA

Ι kategorija zaštite - zaštićeno područje međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.

POVRŠINA

3.957,17 ha, od čega je 3.753,90 ha u državnoj svojini, a 203,27 ha u drugim oblicima svojine.

REŽIMI ZAŠTITE

Na području Specijalnog rezervata prirode „Goč Gvozdac”,utvrđeni su režimi zaštite I, II i III stepena.

Režim zaštite I stepena, ukupne površine 113,68 ha utvrđen je na četiri lokaliteta:
lokalitet „Brezna”, površine 2,3225 ha sa mešovitom sastojinom jele, bukve, crnog bora i kitnjaka; lokalitet „Krčanik”, površine 5,0331 ha, čiju osnovnu vrednost čini šuma crnog bora. Pi¬nus ni¬gra var. Go¬čen¬sis; lokalitet „Savin laz”, površine 44,9147 ha, područje obraslo zajednicom subalpijske šume bukve Fa¬ge¬tum mo¬e¬si¬a¬cae subal¬pi¬num typi-cum gde se pojedinačno javlja planinski javor Acer hel¬dre¬ic¬hii Orph.; lokalitet „Klisura Brezanske reke“, površine 61,4094 ha, sa reliktnim polidominantnim šumskim zajednicama.

Režim zaštite II stepena, ukupne površine 348,23 ha utvrđen je na sledećim lokalitetima:
lokalitet „Brezjak“, površine 9,4727 ha, sa mešovitom šumom jele, bukve, jasike, breze, gorskog javora i divlje trešnje; lokalitet „Dobre vode” površine 14,4430 ha, sa najočuvanijim sastojinama bukve i jele sa primesom gorskog javora i planinskog bresta; lokalitet „Savin laz“, površine 54,8213 ha, koji karakteriše tip šume subalpijske bukve Fagetum moesiacae subalpinum typicum; lokalitet „Gvozdačka reka” površine 13,1891 ha, sa očuvanim mešovitim šumama jele i bukve Abieti Fagetum Typicum; lokalitet „Brezanska reka“, površine 256,2862 ha, koji karakteriše kompleks kserotermofilnih sladunovo-cerovih i drugih tipova šuma, šuma kitnjaka i graba (Ostryo-Quercetum dalechampii serpentinicum).

Režimom zaštite III stepena obuhvaćeno je 3495,26 ha. Na prostoru ovog režima zaštite nalaze se značajni lokaliteti i to: „Korita Cvetalica” stanište lincure; „Kanjon Gvozdačke reke” stanište jorgovana i „Prerovska reka Gajevača” u okviru kog se nalaze vodotoci sa malim slapovima.

OPŠTINA/E

Kraljevo i Vrnjačka Banja.

PRETHODNA ZAŠTITA

Nije bilo zaštite pre 2014. godine.

AKT O ZAŠTITI

Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Goč-Gvozdac“ („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 99/2014).

UPRAVLJAČ

Javno preduzeće „Srbijašume“.

KRATAK OPIS

Prirodno dobro "Goč-Gvozdac" predstavlja izuzetno šumovito planinsko područje, koje je kao karakterističan šumski mozaik autohtonih vrsta drveća Srbije proglašen za nastavno naučni istraživački centar Srbije, i kao takav se već pedeset godina unapređuje i razvija. Reprezentativnost ovog područja ogleda se u zastupljenosti 650 biljnih vrsta među kojima ima endemičnih, retkih, ugroženih i međunarodno značajnih. Šumski kompleks čini 25 vrsta drveća, od kojih se izdvajaju endemit Balkanskog poluostrva - planinski javor i varijetet crnog bora. Pored toga posebna retkost na području Goča je i sačuvana zajednica bukovo-jelovih šuma.
Specijalni rezervat prirode naseljava i 129 vrsta ptica od kojih su 108 gnezdarice, zatim 20 vrsta vodozemaca i gmizavaca, 27 vrsta sisara među kojima su i vidra, hermelin, veliki puh i lasica.
Zahvaljujući prirodnim odlikama, izraženom vodnom bogatstvu i sačuvanim ostacima ranog rudarenja još iz rimskog perioda, ovo područje, pored prioritetne naučno-istraživačke funkcije i poligona nastave za ugledno gazdovanje šumama odlikuje se turističkim potencijalom sa dominantno zdravstveno rekreativnim karakterom.