In situ и ex situ заштитаЗаштита дивљих врста у Србији се остварује спровођењем мера заштите и унапређења њихових популација и станишта у in situ условима кроз систем заштите природних добара. Бројне угрожене и ретке врсте се штите у оквиру заштићених подручја, као и на подручјима која се налазе у поступку заштите. Осим тога, станишта одређених врста од значаја за очување штите се и кроз систем успостављања еколошке мреже Републике Србије.

Од подједнаке важности је и ex situ заштита угрожених дивљих врста биљака и животиња, односно заштита изван природних станишта. Она се кроз различите поступке и методе очувања, гајења и размножавања одвија у парковима и ботаничким баштама, зоолошким вртовима и акваријумима (нпр. ботаничка башта „Јевремовац“ Биолoшког факултета Универзитета у Бeограду, арборетум Шумарског факултета у Београду, Зоолошки врт града Београда, ЗОО врт Палић, ЗОО Парк Јагодина, Акваријум „ПМФ КГ“ Института за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу), у аквакултури (поједини пастрмски и шарански рибњаци), у приватним колекцијама живих биљака (мале баште, алпинетуми и сл.), прихватилиштима за дивље животиње, банкама гена, односно банкама семена и плодова, у специјализованим лабораторијама у којима под строго контролисаним условима на специјалним хранљивим подлогама може дуго времена да се одржава и размножава („клонира“) биљни и животињски материјал сакупљен на природним стаништима – култура ткива итд. Уз образовну и научну функцију, међу најважнијим циљевима ex situ заштите су очување генетичког материјала угрожених врста и враћање јединки успешно размножених врста гајених у ботаничким баштама, зоо вртовима и акваријумима, или размножене посебним лабораторијским техникама, на њихова природна стаништау.

Посебан вид ex situ заштите представљају прихватилишта за дивље животиње која служе за привремено или трајно збрињавање јединки дивљих животиња које нису способне да се самостално брину о себи. Уз Прихватилиште за дивље животиње Зоо врта на Палићу, које је формирано 2005. године, улогу прихватилишта има и Зоолошки врт града Београда, чија је сврха да се помогне рањеним, болесним, напуштеним и одузетим дивљим животињама које нису у могућности самостално да опстану у природи и да се брине о њима до њиховог потпуног опоравка и враћања у природу.

Помоћ стручним сарадницима Завода у прихвату и збрињавању јединки дивљих животињских врста пружају и чланови невладине организације Аnimal Rescue Serbia (ARS) из Београда, удружења „Зоо Планет“ и „Зоо кутак“ из Каменице код Ниша, удружења за заштиту гмизаваца и животне средине „Поскок“ из Владичиног Хана и специјалистичка ветеринарска ординација „Шојић“ из Чачка, са којима Завод има сарадњу.
Screen Shot 2019-07-01 at 13.36.36
Као што је наведено у Средњорочном програму заштите природних добара за период 2011.-2020. године, који је основа и за реализацију годишњих програма рада, стручни послови Завода за заштиту природе Србије из области заштите и очувања биолошке разноврсности Републике Србије су усмерени на:

➢ теренска истраживања за потребе израде студија заштите станишта појединих угрожених врста дивље флоре и фауне и студија заштите подручја предложених за заштиту;
➢ прикупљање и обраду података о дивљим биљним и животињским врстама и њиховим стаништима и станишним типовима за потребе еколошке мреже (еколошки значајна подручја, еколошки коридори, заштитна зона);
➢ идентификовање, описивање, картирање и издвајање за заштиту приоритетних типова станишта, утврђивање мера за очување и праћење њиховог стања;
➢ успостављање националне Еколошке мреже и идентификацију подручја за европску еколошку мрежу НАТУРА 2000 (у сарадњи са другим стручним и научним институцијама Завод припрема документацију за успостављање Еколошке мреже на територији Републике Србије, у складу са критеријумима утврђеним законом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима);
➢ праћење стања (мониторинг), оцену очуваности и степен угрожености одређених дивљих врста и њихових станишта и станишних типова, посебно у оквиру заштићених подручја и еколошке мреже;
➢ вођење евиденције о начину и обиму коришћења, као и факторима угрожавања строго заштићених и заштићених дивљих врста ради утврђивања и праћења стања њихових популација, као и њиховог унапређења у складу са одрживим коришћењем;
➢ вршење стручног надзора на заштићеним природним добрима, нарочито са аспекта очувања и унапређења стања популација строго заштићених и заштићених врста;
➢ издавање услова и мера заштите природе и природних вредности у поступку израде и спровођења планова, основа, програма, пројеката, радова и активности и предлагање компензацијских мера;
➢ пружање стручне помоћи управљачима заштићених природних добара, органима локалне самоуправе, удружењима грађана, групама грађана и појединцима на заштити природе, предела и природних добара;
➢ давање мишљења - за научноистраживачки рад и друге дозвољене радње са строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама (нпр. за потребе истраживања и образовања, управљања популацијом, поновног насељавања, поновног уношења и узгоја у in-situ и еx-situ условима, сакупљања матичних јединки у циљу размножавања, гајења њихових потомака и промета у комерцијалне сврхе у за то регистрованим плантажним и фармерским објектима), за радње и активности пре настанка имовинске и друге штете коју би могле да проузрокују строго заштићене и заштићене дивље врсте, у поступку утврђивања услова и начина уношења алохтоних дивљих врста у контролисаним условима, у поступку проглашавања страних дивљих врста инвазивним, за потребе процене опасности по аутохтоне дивље врсте у случају увоза алохтоних дивљих врста ради држања у контролисаним условима, за потребе премештања јединки аутохтоних дивљих врста у слободној природи, за утврђивање доказа о пореклу појединих примерака строго заштићених и заштићених дивљих врста за потребе држања у заточеништву, за потребе међународног промета итд.;
➢ израду стручне основе за Стратегију заштите природе и природних вредности Републике Србије и Извештај о стању природе;
➢ обављање стручних послова у поступку израде оцене прихватљивости радова и активности у природи;
➢ предлагање обима и садржаја студија изводљивости и процене утицаја на животну средину у поступку реинтродукције и насељавања дивљих врста у слободну природу;
➢ организовање и спровођење васпитно-образовних и промотивних активности из области заштите биодиверзитета и природе;
➢ учешће у спровођењу ратификованих међународних уговора о заштити природе и других међународних докумената значајних са аспекта заштите биодиверзитета;
➢ инвентаризацију појединачних елемената биолошке разноврсности са статистичким анализама и извештајима о њиховом стању;
➢ вођење (ГИС) базе података о заштићеним природним добрима, стаништима, заштићеним врстама, подручјима еколошке мреже у оквиру информационог система, фотодокументације итд.;
➢ обавештавање јавности о природним вредностима, заштити природе, њеној угрожености, факторима и последицама угрожавања;
➢ сарадњу са Министарством заштите животне средине и републичком инспекцијом на спровођењу Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама и Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре - CITES конвенције;
➢ стручни и инспекцијски надзор након евидентирања држања строго заштићених и заштићених дивљих врста животиња у складу са Правилником о условима држања, начину обележавања и евидентирања дивљих животиња у заточеништву;
➢ преузимање и збрињавање строго заштићених и заштићених дивљих животиња као и врста које се налазе на прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама као и друге интервентне активности и мере на очувању станишта ретких, угрожених, и заштићених врста;
➢ активности на очувању и повећању бројности ретких и угрожених врста (нпр. рад хранилишта за птице грабљивице);
➢ прекограничну сарадњу у циљу заштите, очувања и унапређења угрожених врста (нпр. реинтродукција ретких таксона, успостављање миграторних путева као и места за исхрану, парење и сл.);
➢ припрему и учешће у изради црвених књига, односно црвених листа за одређене групе организама;
➢ реализацију непланских интервентних активности и спровођење мера заштите (обиласци Пет шопова, одгајивачница и зоо вртова, стручни надзори у случају илегалног брања заштићених врста биљака, држања и лова дивљих животиња);
➢ израду научно-документарних филмова на тему заштите природе и биодиверзитета, тематских постера, приручника, монографија као и другог едукативно - пропагандног материјала;
➢ учешћа на скуповима, радионицама, конференцијама, семинарима у циљу презентовања досадашњег научно-истраживачког и/или стручног рада Завода и промовисање заштите природе и биодиверзитета;
➢ сарадња са научно-стручним и образовним институцијама, невладиним организацијама и појединцима у циљу очувања;
➢ наставак праћења стања одређених врста дивље флоре и фауне, њихових заједница и станишта у оквиру очувања специјског и екосистемског диверзитета;
➢ учешће у истраживању генетичке разноврсности врста и сакупљању материјала за формирање банке гена у циљу очувања генетског материјала и популација аутохтоних ретких и угрожених врста;
➢ реинтродукцију ретких и угрожених врста биљака, животиња и гљива.
➢ спровођење Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне:
• утврђивање контигената за сакупљање дивље флоре и фауне као и утврђивања региона у којима ће се забранити сакупљање одређених врста на годишњем нивоу;
• анализа приспелих извештаја правних лица, односно предузетника о сакупљању и промету дивље флоре и фауне у претходном периоду;
• рад у Комисијама које формира министарство надлежно за послове заштите животне средине на спровођењу Конкурса за издавање дозвола за комерцијално сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива;
• разматрање захтева правних лица, односно предузетника за сакупљање и промет дивље флоре и фауне, као и издавање мишљења о сакупљању тражених врста;
• разматрање захтева и издавање мишљења правним, физичким лицима, односно предузетницима о плантажно-фармерском узгоју заштићених врста;
• сарадња са инспекцијом заштите животне средине у контроли промета дивље флоре и фауне, као и заједнички стручни надзор на плантажама и фармама;
• помоћ лицима и организацијама заинтересованим за плантажно-фармерски узгој заштићених врста;
• сарадња са откупљивачима, као и сакупљачима у циљу усавршавања правилног сакупљања (пре свега биљних врста), као и прикупљање што објективнијих информација о сакупљеним количинама и подручјима на којима се врши сакупљање;
• разрада метода и инструмената, као и разматрање могућности реализације пројекта мониторинга заштићених врста које су предмет најинтезивнијег сакупљања;
• ажурирање базе података о регистрованим откупним станицама за сакупљање заштићених дивљих врста, као и података о плантажама и фармама у оквиру информационог система Завода;v • сарадња на усаглашавању законских и подзаконских аката који су у вези са комерцијалним сакупљањем, као и било ком виду узгоја заштићене дивље флоре и фауне;
• израда детаљних годишњих извештаја о раду на спровођењу Уредбе;
• учешће на пројектима који се на било који начин тичу сакупљања, коришћења и промета дивље флоре и фауне итд.