Информатор о раду Завода за заштиту природе Србије


Завод издаје Информатор о раду, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07,104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ бр. 68/2010). Овај документ израђује се с циљем упознавања јавности са основним подацима о оснивању, огранизацији и раду Завода.

Штампана копија Информатора о раду Завода може се бесплатно добити на пријавници у седишту Завода, ул. Јапанска 35, Нови Београд.

Информатор о раду Завода за заштиту природе Србије преузмите овде

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Назив установе: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Одговорно лице: в.д. директора Марина Шибалић

МАТИЧНИ БРОЈ: 17798561

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ: 106844260

Адреса седишта: Ул. Јапанска 35, 11070 Нови Београд

Адреса РЈ Ниш: Ул. Вожда Карађорђа 14/II, 18000 Ниш

Телефон седишта 011/209-38-00; 011/209-38-01

Телефакс: 011/209-38-67

И-мејл адреса: beograd@zzps.rs

интернет адреса: http://www.zzps.rs/