Informator o radu Zavoda za zaštitu prirode Srbije


Zavod izdaje Informator o radu, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07,104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“ br. 68/2010). Ovaj dokument izrađuje se s ciljem upoznavanja javnosti sa osnovnim podacima o osnivanju, ogranizaciji i radu Zavoda.

Štampana kopija Informatora o radu Zavoda može se besplatno dobiti na prijavnici u sedištu Zavoda, ul. Japanska 35, Novi Beograd.

Informator o radu Zavoda za zaštitu prirode Srbije preuzmite ovde

OSNOVNI PODACI O ZAVODU ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

Naziv ustanove: ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

Odgovorno lice: v.d. direktora Marina Šibalić

MATIČNI BROJ: 17798561

PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ: 106844260

Adresa sedišta: Ul. Japanska 35, 11070 Novi Beograd

Adresa RJ Niš: Ul. Vožda Karađorđa 14/II, 18000 Niš

Telefon sedišta 011/209-38-00; 011/209-38-01

Telefaks: 011/209-38-67

I-mejl adresa: beograd@zzps.rs

internet adresa: http://www.zzps.rs/