Међународно значајна подручја за биљке – ИПА подручја

У оквиру Глобалне стратегије очувања биљака (Global Strategy for Plant Conservartion) https://www.cbd.int/gspc/, усвојен је тзв. „IPA програм“ који представља средство у идентификацији и заштити најзначајнијих локалитета дивље флоре и станишта Европе. Одређена међународно значајна подручја за биљке (Important Plant Areas, IPAs) представљају и један од критеријума за установљавање еколошки значајних подручја и еколошких коридора еколошке мреже Србије.

ИПА подручја су природни или полуприродни екосистеми који показују изузетно ботаничко богаство или садрже велики број ретких, угрожених и ендемичних врста или вегетације високог ботаничког значаја. У Србији је издвојено 61 IPA подручје укупне површине 743.525,72 ha која заузимају око 8% територије Србије. Око 40% од укупне површине IPA подручја у Србији покривено је шумом, углавном лишћара, док полуприродна травна станишта покривају скоро 30%. Уједно, ова природна и полуприродна станишта карактерише велики број националних и балканских ендемичних врста (Stevanović, V. & Šinžar-Sekulić, J. (2009): Serbia. In: E.A. Radford and B. Odé (Eds): Conserving Important Plant Areas: investing in the Green Gold of South East Europe. Plantlife International, Salisbury, pp 63-68.).

Укупна површина ИПА подручја у Србији унутар заштићених подручја је 64,08%, а изван заштићених подручја 267.106,12 ha (35,92%). Без територије АП Војводине, укупна површина ИПА подручја је 597440,44 ha, од чега је у заштићеним 356.546,72 ha (59,68%) а површина изван заштићених подручја 240.893,72 ha (40,32%). На територији АП Војводине се налазе ИПА подручја укупне површине од 146.085,28 ha, при чему се 119.872,88 ha (82,06%) налази у заштићеним подручјима, док је изван 26.212,40 ha (17,94%).

Преглед ИПА подручја на простору Републике Србије

IPA
Више о учешћу Србије у оквиру Глобалне стратегије очувања биљака и о публикацији Conserving Important Plant Areas: investing in the Green Gold of South East Europe на:
https://www.cbd.int/countries/?country=rs
https://www.plantlife.org.uk/application/files/1114/8155/8367/IPAa_SEE_report_web.pdf