NAZIV I VRSTA PRIRODNOG DOBRA

Strogi prirodni rezervat „Kukavica“.

NACIONALNA KATEGORIJA

Ι kategorija zaštite - zaštićeno područje međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.

POVRŠINA

75,76 ha.

REŽIM/I ZAŠTITE

Uspostavljen je režim I stepena zaštite.

OPŠTINA/E

Vladičin Han, KO Rdovo, Zebince.

PRETHODNA ZAŠTITA

Rešenjem o zaštiti strogog rezervata prirode „Kukavica“, skupštine opštine Vladičin Han br. 021-26/80-4 iz 1980. godine, stavljena je pod zaštitu čista sastojina bukve (Fagus moesiaca).

AKT O ZAŠTITI

Uredba o proglašenju strogog rezervata prirode „Kukavica“, 05 broj 110-11526/2014 („Službeni glasnik Republike Srbije“ 107/2014).

UPRAVLJAČ


JP „Srbijašume“.

KRATAK OPIS (OSNOVNE PRIRODNE I STVORENE VREDNOSTI)

Strogi rezervat prirode "Kukavica", najveći rezervat čiste bukove šume (Fagetum moesiacae serbicum Rud.), autohtone, spontano razvijene šumske zajednice potpunog sklopa, povoljnih stanišnih uslova, sa stablima bukve starosti oko 140 godina. Prostire se na jugoistoku Srbije na obali Južne Morave, u Pčinjskom i Jablaničkom okrugu. Planinski masiv Kukavice pripada Rodopskom planinskom sistemu, a najviši vrh je Vlajina na 1442 m nadmorske visine. Geološka podloga pretežno je sačinjena od gnajsa u fazi raspadanja, nastalih metamorfozom sitnozrnih klastita. Matični supstrat čine pretežno kristalasti škriljci, a zemljišta pripadaju razvojnoj seriji na kiselim i silikatnim stenama. Najzastupljeniji tip zemljišta su kisela smeđa zemljišta, profila A-(V)-S. Zaštićeni šumski ekosistem rezervata pripada kompleksu mezofilnih bukovih i bukovo- četinarskih tipova šuma. Očuvanost sastojine prašumske strukture u rezervatu prirode „Kukavica“ osnova je za očuvanje geofonda bukve i njenih zajednica. U vegetacijskom pojasu od oko 500 m, odnosno visinskom dijapazonu od 670 m do 1200 m n.v. promena orografskih i edafskih karakteristika uslovila je pojavu više različitih zajednica, odnosno tipova bukovih šuma koje imaju ekološku vrednost i biološku stabilnost strogo zaštićene planinske bukove zajednice. Na prostoru rezervata javljaju se sledeći tipovi bukovih šuma:

➢ Tipična planinska šuma bukve (Fagetum moesiaceae montanum typicum),
➢ Planinska šuma bukve sa slaborazvijenim zeljastim pokrivačem (Fagetum moesiaceae montanum nudum- pauperum) i
➢ Acidofilna šuma bukve sa Bekicama (Luzulo- Fagetum moesiaceae).

Prostor Kukavice bogat je slivovima Kukavičke, Jabukovačke, Rdovske, Letovičke, Jastrebačke i Bistričke reke. Na prostoru rezervata, kao i u širem okruženju, postoji veliki broj različitih i raznovrsnih staništa mnogobrojnih vrsta faune i flore.