Црвена књига фауне Србије IV Правокрилци
Red Data Book of Fauna of Serbia IV- ORTHOPTERA


Основни циљ ове монографије је да укаже на неопходност свеобухватне заштите најугроженијих врста правокрилаца на територији Републике Србије. Како су ови инсекти често ограничене дистрибуције и тесно везани за одређени тип станишта, њихова заштита могућа је само уз трајну заштиту станишта која насељавају. Током вишедеценијских теренских истраживања широм Србије и литературних података, дошли смо до броја од 35 таксона, за које сматрамо да су потенцијално угрожени, или на ивици потпуног нестанка из фауне Србије. У питању је око 18 % правокрилне фауне Србије.

Уредник: проф.др Милица Павков Хрвојевић
Аутори: Драган Павићевић, др Иво Караман, др Младен Хорватовић
Суиздавач: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Департман за биологију и екологију
Година издања:2018.
Формат:29 cm, 246 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.
Цена: 2.000.00 РСД

Црвена књига фауне Србије III Птице
Red Book of Fauna of Serbia III - BIRDS


Писање ове монографије представљало је велики изазов за све учеснике у њеној изради. Тим за израду Црвене књиге птица Србије имао је задатак да прикупи, анализира, протумачи и у извештаје о ризику од ишчезавања сажме и преточи готово несагледиву количину података и знања о птицама Србије, које су током скоро три века прикупљали природњаци и научници различитих професија. У књизи су обрађене 352 поуздано забележене врсте, процењен је ризик од ишчезавања гнездеће популације 255 врста и негнездеће популације свих врста. Циљ израде Црвене књиге птица Србије био је да се створи поуздан инструмент који би чинио научну и стручну основу за заштиту и очување дивљих птица наше земље.

Уредници: Димитрије Радишић, Воислав Васић, Слободан Пузовић, Милан Ружић, Марко Шћибан, Братислав Грубач, Анте Вујић
Аутори: Димитрије Радишић, Слободан Пузовић, Воислав Васић, Марко Шћибан, Милан Ружић, Братислав Грубач, Анте Вујић, Саша Рајков, Радислав Мирић, Драженко Рајковић, Милош Радаковић, Марко Туцаков, Урош Пантовић, Ото Секереш, Атила Агоштон, Далиборка Станковић, Горан Секулић, Иван Ђорђевић, Марко Раковић, Никола Стојнић, Јожеф Гергељ, Никола Матовић, Никола Станојевић, Миливој Вучановић, Дејан Ђапић, Иштван Балог, Давид Грабовац, Иван Меденица, Брано Рудић, Драган Симић, Стефан Скорић, Драган Гачић, Милица Радановић, Сандра Јовановић, Мирослав Врачарић, Ана Вулетић
Суиздавач: Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за биологију и екологију, Друштво за заштиту и проучавање птица Србије Година издања: 2018.
Формат: 28 cm, 552 стране, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Цена: 3.500,00 РСД

Plants of International Importance in the Flora of Serbia


Уредник: Верица Стојановић
Аутори: Верица Стојановић, Сара Рилак, Ивана Јелић, Ранко Перић, Марко Сабовљевић, Предраг Лазаревић
Година издања: 2018.
Издање на енглеском језику.
Цена: 950,00 РСД

Водоземци и гмизавци Свете Горе и Хиландара
Amphibians and reptiles of Athos Peninsula and Hilandar Monastery


Овом публикацијом желели смо да наизглед супротстављене ставове науке и религије доведемо у сагласје у времену када су и научни и божији ред природе доведени у питање. Након трогодишњег проучавања и истраживања, пред вама се налази први рукопис који описује богатство фауне водоземаца и гмизаваца на имању манастира Хиландара, и шире околине. Може се сматрати да веродостојно илуструје богатство ове групе кичмењака читавог полуострва Света Гора. Ово је прва у низу публикација којом ће Завод за заштиту природе Србије представити природне вредности овог подручја.

Уредници: др Растко Ајтић, Миливоје Крвавац
Аутори: др Растко Ајтић, Миливоје Крвавац, мр Данко Јовић
Суиздавач: Света српска царска лавра манастир Хиландар
Година издања: 2018.
Формат: 28 cm,164 стране, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.
Цена: 1.000,00 РСД

Шарган-Мокра Гора: парк природе
Šargan-Mokra Gorа: Nature Park


У монографији је прегледно приказан комплетан парк, кроз три зоне заштите, и најширем кругу јавности приказује био- и геодиверзитет подручја које овај простор сврстава у светски значајна подручја очуване природе. Монографија „Парк природе Шарган-Мокра гора“ открива скривени свет дивљине Парка природе „Шарган-Мокра гора“ у коме се налазе подручја изворне, нетакнуте природе, као што су шумски резервати, кањони и планинске ливаде и пашњаци. Књига, уједно, води и на пут кроз историју од античког до савременог доба, представљајући споменике, културу и духовно наслеђе подручја. Монографија је својеврстан водич кроз природне и културно-историјске вредности Парка природе „Шарган-Мокра гора“ са јасном визијом реализације концепта одрживог развоја.

Уредници: др Драгана Остојић, Миливоје Крвавац
Аутори текста: др Драгана Остојић, др Драган Нешић, др Бошко Миловановић, Мирјана Николић, Срђан Маринчић, др Бојан Златковић, мр Верица Стојановић, др Ивана Јелић, мср Владимир Николић, Биљана Крстески, Драган Павићевић, др Ненад Секулић, Миливоје Крвавац, мр Данко Јовић, Братислав Грубач, Милош Радаковић, Владан Бједов, Мила Ристић, Наташа Панић, Драгана Петраш
Година издања: 2017.
Формат: 28 cm, 256 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.
Суиздавач: Парк природе ''Мокра Гора''
Цена: 1.500,00 РСД

Заштићена природна добра Србије
Protected Natural Areas in Serbia


У књизи је представљено укупно 109 заштићених подручја и 11 заштићених врста. Поред врсте природног добра (национални парк, парк природе, резерват природе, предео изузетних одлика, споменик природе и станиште) и приказа његових најважнијих одлика био и гео диверзитета, за свако подручје дата је и припадност некој од еколошких мрежа или неком од међународно значајних подручја. Свако природно добро илустровано је и фотографијама предела, специјског биодиверзитета, објеката геонаслеђа и аутентичних споменика културе. Представљена природна добра су изабрана, не само зато што су најрепрезентативнија у својој врсти и категорији, него и што указују на сву разноликост природне баштине Србије, као дела богатства природне баштине Планете.

Уредници: Лидија Амиџић, Слађана Красуља, Срђан Белиј ( 1. и 3. издање )
Уредници: Александар Мијовић, Срђан Белиј, Слађана Красуља ( 2. издањe )
Координација иновирања података и допуне текста за треће издање: Мила Ристић, Наташа Панић, Биљана Крстески
Аутори (3. изд., 2017) : Лидија Амиџић, Слађана Красуља, Зоран Ђорђевић, Биљана Пањковић, Драгана Остојић, Срђан Белиј, Весна Хабијан-Микеш, Недељко Ковачев, Бранко Ковачевић, Ерна Шеховац, Душан Мијовић, Вида Стојшић, Олга Миличић, Јадранка Делић, Клара Сабадош, Братислав Грубач, Горан Секулић, Никола Стојнић, Предраг Лазаревић, Растко Ајтић, Владан Бједов, Ненад Секулић, Слободан Пузовић, Срђан Маринчић, Биљана Крстески, Драган Нешић, Драган Павићевић, Милорад Кличковић, Бошко Миловановић, Сава Симић, Зоран Стојковић, Саша Бранковић, Наташа Пил, Данко Јовић, Владимир Добретић, Дејана Лукић, Јасмина Андоновић, Даница Радујков, Добринка Јокић, Јасмина Мијовић-Магдић, Милош Вукелић, Мирјана Поповић, Берислава Илић, Габријела Чех, Верица Стојановић, Ален Киш, Александра Затезало, Дарко Тимотић, Драгана Петраш, Дејан Баковић, Наташа Панић, Душка Димовић, Милка Бањац, Марија Трикић, Ивана Јелић, Јелена Марковић, Драгана Недељковић, Драган Цвијић, Бојана Мијовић, Александра Брусин
Године издања: 2007., 2011., 2017. и 2018.
Формат: 30 cm, 280 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.
Цена: 1.000,00 РСД

Споменик природе Церјанска пећина: околина, природа и заштита
Natural Monument Cerjanska Pećina: surroundings, natural history, protection


Монографија о Споменику природе Церјанска пећина је књига о пећини која се одликује сложеном разноврсношћу карстног подземља, које се огледа у богатству пећинског накита, развоју подземних канала у више нивоа и значајном биодиверзитету пећинске фауне. Посебну вредност пећине чине ретки пећински украси који се називају хеликтити. Хеликтити су посебна врста пећинског накита која се, супротно физичким законима и земљиној тежи, формира и пружа у свим правцима услед утицаја специфичних процеса кристализације. Књига о Церјанској пећини, као пећини чија истраживања трају више од педесет година, јединствена је, јер представља систем Церјанске пећине мултидисциплинарно, њене спелеошке вредности, биолошке карактеристике, али и културолошке вредности кроз приказ рађених археолошких истраживања и историју овог краја. Монографија је богато илустрована фотографским записима и картографским приказима. Књига је објављена уз финасијску подршку Министарства за пољопривреду и заштиту животне средине.

Уредници: др Драган Нешић, мр Данко Јовић
Аутори: др Драган Нешић, мр Данко Јовић, Милена Јанковић,Милорад Кличковић, Драгана Недељковић, Зоран Стојковић, Драган Павићевић, Александра Затезало, Момчило Поповић, мр Саша Бранковић, Братислав Грубач, проф. др Душан Михаиловић, Наташа Панић, Славиша Петровић, Слободан Гочманац
Суиздавач: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
Година издања: 2016.
Формат: 29 cm, 183 стране, писана је двојезично, на српском и енглеском језику.
Цена: 300,00 РСД

Заштићени храстови Србије


У монографији „Заштићени храстови“ приказано је 41 стабло и 9 група стабала, од којих је 5 врста стабала процењене старости између 100 и 450 година. У оквиру моногафије аутори су представили значај заштите храстова као врсте која је симбол шума наше земље, а тиме и њиховог очувања за заштиту природе, истовремено указујући на њихов значај и у традицији и етно култури на простору наше земље. Најзначајнија заштићена стабла представљена су по врстама храстова, као и истраживања и заштита ових врста. Монографија је богато илустрована.

Аутори: Драгана Остојић, Биљана Крстески, Владимир Николић
Година издања: 2016.
Формат: 28 cm, 160 страна
Цена: 800,00 РСД

Црвена књига фауне Србије II Гмизавци
The Red Book of Fauna of Serbia II - Reptiles


Реч је о књизи која синтетизује свеобухватне информације – од општих одлика гмизаваца Србије и диверзитета у Србији и на Балкану, описа биологије и екологије појединачних врста издвојених по критеријумима угрожености, до степена угрожености станишта, фактора угрожавања и мера њихове заштите. Као такве, представљају основу разумевања и спровођења заштите ове групе кичмењака. Подаци и научна знања о заштити врста које монографија обухвата су: распрострањење, еколошке одлике, динамика популација, степен угрожености врста, узроци угрожености, мере заштите и препоруке метода праћења стања популација и утврђивања приоритета у заштити. Црвена књига фауне Србије II гмизаваца обухватила је 16 угрожених врста – три врсте корњача, седам врста гуштера и шест врста змија. Србија се на глобалном нивоу, као и у односу на Балканско полуострво, не одликује високим специјским диверзитетом гмизаваца. Међутим, по степену угрожености гмизаваца, Србија не заостаје за глобалним трендовима.

Уредници : др Љиљана Томовић, др Милош Калезић, др Георг Џукић
Аутори: мр Растко Ајтић, др Соња Ђорђевић, др Георг Џукић, мр Данко Јовић, др Милош Калезић, др Имре Кризманић, др Ненад Лабус, др Дмитар Лакушић, др Катарина Љубисављевић, др Љиљана Томовић, др Александар Урошевић
Суиздавач: Биолошки факултет Универзитета у Београду
Година издања: 2015.
Формат: 29 cm, 265 страна, писана двојезично, на српском и енглеском језику.
Цена: 4.000,00 РСД

Црвена књига фауне Србије I Водоземци
The Red Book of Fauna of Serbia I - Amphibians


Црвена књига фауне I је написана са основним циљем да прикупи и прикаже комплексну проблематику стања и заштите угрожених врста водоземаца, и основ за очување и заштиту ових, нарочито глобално угрожених, животињских врста. Књига је настала као резултат вишедеценијског теренског и трогодишњег кабинетског рада тима батрахолога Србије. Водоземци су најугроженија класа кичмењака на планети. Посебно су осетљиви на промене, како у копненим тако и у воденим стаништима, с обзиром да оба користе у свом животном циклусу. Када је у питању угроженост водоземаца у Србији, посебно забрињавају резултати приказани у овој публикацији, који показују да је највећи диверзитет угрожених врста водоземаца присутан управо у деловима Србије који су под интензивним антропогеним утицајима. Црвена књига фауне Србије I водоземци обухватила је укупно десет угрожених врста – пет репатих и пет безрепих водоземаца.

Уредници : др Милош Калезић, др Љиљана Томовић, др Георг Џукић
Аутори: мр Растко Ајтић, др Георг Џукић, мр Данко Јовић, др Милош Калезић, др Имре Кризманић, др Ненад Лабус, др Дмитар Лакушић, др Катарина Љубисављевић, др Љиљана Томовић, др Александар Урошевић, др Тања Вуков
Година издања: 2015.
Суиздавач: Биолошки факултет, Универзитет у Београду
Формат: 29 cm, 207 страна, писана двојезично, на српском и енглеском језику.
Цена: 4.000,00 РСД

Биљке од међународног значаја у флори Србије


Публикација „Биљке од међународног значаја у флори Србије“ намењена је, како ботаничарима, тако и свим заинтересованим странама, како би проширили сазнања о биљкама које расту у њиховој околини. У књизи је приказано 70 врста биљака и један род, кроз кратак опис њихове биологије и екологије, препознавања, фактора угрожавања и дистрибуције. Тексутални део прати фотографија и цртеж врсте са картом распрострањености.

Аутор: Верица Стојановић, Сара Рилак, Ивана Јелић, Ранко Перић, Марко Сабовљевић, Предраг Лазаревић
Година издања: 2015.
Формат: 25 cm, 187 страна
*У продаји је само издање на енглеском језику.

Стрижибубе Србије: Приручник


Књига је дело од националне вредности, будући да се у књизи неке врсте први пут наводе за фауну наше земље, садржи значајне научне податке, а уједно има форму приручника, прилагођену за упознавање широког круга јавности са овом врстом инсеката. Аутори приручника описују све врсте кроз текст, слику, илустрацију и графички приказ података о распрострањењу, како би на што занимљивији начин представили јавности ову интересантну групу инсеката. У књизи је представљено 228 врста стрижибуба, што је половина од укупног броја које живе у Европи. Од укупног броја стрижибуба регистрованих у Србији, 6 врста се налази на Црвеној листи угрожених врста (IUCN Red List), а преко 80 се налази на Европској црвеној листи сапроксилних инсеката. Девастацијом степских и шумских екосистема у којима живи највећи број стрижибуба, довели смо многе врсте на ивицу опстанка. Сврха израде приручника за њихово упознавање јесте заштита, пре свега поменутих екосистема, чиме ће бити заштићене и врсте којима су ти екосистеми станиште.

Аутори: Драган Павићевић, Настас Илић, Милан Ђурић
Суиздавач: HabiProt
Година издања: 2015.
Формат: 21 cm, 248 страна
Цена: 1.200,00 РСД

Белоглави суп ( Gyps fulvus )


Ова књига о белоглавом супу (Gyps fulvus), настала је као резултат вишегодишњих библиографских и теренских истраживања аутора о овој врсти, као и другим лешинарима. Посебан допринос овој монографији, у стручном и документационом смислу, дају бројне фотографије, снимљене током разних истраживања од стране више аутора и фотографа. Монографија о белоглавом супу намењена је ширем кругу читалаца, од оних који се специјално баве проучавањем и заштитом птица, до љубитеља природе, а са циљем да се у њој прикажу општи преглед ситуације, биологија, проблеми, мере и активности заштите ове врсте, с посебним освртом на подручје Балкана у савременом периоду.

Аутор: Братислав Грубач
Година издања: 2014.
Формат: 30 cm, 256 страна
Цена: 2.000,00 РСД

Природне вредности општине Љубовија
Natural Values of Ljubovija Municipality


Општина Љубовија налази се у западном делу Србије и припада Мачванском округу. Развој туризма у овом крају, посебно унапређивање руралног туризма, базиран је на природним и антропогеним вредностима овог подручја. Заштићена природна добра представљају посебну туристичку одредницу овог краја, дајући му специфичну и компетитивну предност.

Уредници: Рада Матић, Мирјана Арсеновић, Мићо Бабић
Аутори: Ненад Секулић, Горан Секулић, Растко Ајтић, Верица Стојановић, Владан Бједов, Предраг Лазаревић, Александра Затезало, Јасмина Мијовић-Магдић, Живко Вукасовић
Суиздавач: Општина Љубовија
Година издања: 2013.
Формат: 24 cm, 94 стране, писана двојезично, на српском и енглеском језику.