Цене и стање на залихама је информативног карактера. Молимо да пре поруџбине контактирате нашу библиотеку:

Марија Марковић,

тел. +381 11 2093812

marija.markovic@zzps.rs

_____________________________________________________________________________________________

Природне и културне вредности специјалног резервата природе Јерма
Natural and Cultural Values of Special Nature Reserve Jerma


Монографија „Природне и културне вредности СРП Јерма“ даје свеобухватан приказ природног и културног наслеђа овог резервата, указујући будућим посетиоцима еко стазе шта могу видети и обићи током боравка у кањону реке Јерме. Поред природних аспеката подручја клисуре реке Јерме, приказано је и њено културно-историјско наслеђе. Посебна поглавља чине теме: „Еко туризам и еко стазе као концепт одрживог развоја“ и „Понашање посетилаца на еко стази“, што ову монографију чини својеврсним водичем за одрживи развој СРП „Јерма“.

Аутор: Драган Ташков
Година издања: 2013.
Суиздавач: Друштво за заштиту животне средине Стара планина
Формат: 18x25 cm, 96 странa, писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Птице Ђердапа
The Birds of Đerdap


Птице, једна од најсавршенијих група живих бића на земљи, одувек су својом појавом привлачиле пажњу, изазивале радозналост и побуђивале машту човека. Књига „Птице Ђердапа“ је настала као резултат пројекта „Истраживање стања и заштита приоритетних врста птица на подручју Националног парка Ђердап“, који је реализован у току 2010-2011. године. Том приликом сакупљени су подаци за 174 врсте птица од укупно регистрованих 270 за подручје Ђердапа. Овом књигом покушали смо да на научно-популаран начин прикажемо птице Ђердапа и ширег подручја, с посебним акцентом на ретке и угрожене врсте.

Аутори: Братислав Грубач, Зоран Миловановић, Миланко Шеклер
Суиздавачи: ЈП Национални парк „Ђердап“, Ветеринарски специјалистички институт „Краљево“
Година издања: 2013.
Формат: 30 cm, 257 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Слепи мишеви Ђердапа
The Bats of Đerdap


Идеја о изради књиге „Слепи мишеви Ђердапа“ настала је као резултат рада на пројекту „Истраживање стања и заштита слепих мишева у спелеолошким објектима на подручју Националног парка „Ђердап“ током 2010-2011. године. Главни циљ ове књиге је да скрене пажњу на статус и значај заштите слепих мишева на подручју Ђердапа, те да допринесе општој афирмацији ових тајанствених и корисних живих бића у Србији.

Аутори: Братислав Грубач, Зоран Миловановић
Година издања: 2012.
Суиздавачи: ЈП Национални парк „Ђердап“, Ветеринарски специјалистички институт „Краљево“
Формат: 30 cm,113 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Биодиверзитет Србије: Стање и перспективе


У књизи су представљени најактуелнији подаци о биодиверзитету у Србији и дата су компаративна поређења у односу на Европу, као и резултати иницијатива, пројеката и акција у заштити природе у периоду од 2009. до 2012. Поред актуелности података, додатну вредност књиге чини методологија приказа биодиверзитета као комплексног појма, који поред природне, има и социјалну, економску, правну и политичку димензију. Ово издање садржи комплетан регистар заштићених природних добара Србије, списак пројеката заштите биодиверзитета, преглед међународних уговора у области заштите животне средине и заштите природе, одабране списе прописа и закона, и друге важне информације за целовито проучавање заштите биодиверзитета и природе.

Аутори: Александар Мијовић, Ненад Секулић, Славиша Поповић, Ненад Ставретовић, Ивица Радовић
Година издања: 2012.
Формат: 21x21 cm,128 страна
Цена: 600,00 РСД

Посебни примерци дрвенастих врста Националног парка Тара


У циљу да се на посебан начин укаже на значај природних вредности Националног парка и целе планине, дат је преглед свих шумских заједница Таре. Поред општег значаја дрвенастих врста представљени су и природни објекти који се својим карактеристикама и специфичностима издвајају од општости (реткост, величина, станиште, импозантност и др.), и заслужују посебан третман. Додатна вредност књиге је то што је акценат стављен на потребу да се, превасходно, упозна и едукује локално стновништво, као и посетиоци парка, како би препознали ове карактеристике и објекте, и били свесни значаја њиховог очувања.

Аутори: проф. др Драгица Вилотић, проф.др Ненад Ставретовић, Михаило Станић
Година издања: 2011.
Формат: 23 cm, 78 страна
Цена: 315,00 РСД

Емералд еколошка мрежа у Србији
EMERALD Ecological Network in Serbia


Емералд мрежа је европска еколошка мрежа за очување дивље флоре и фауне и њихових природних станишта. Емералд мрежа у Србији је представљена кроз приказ 61 подручја и станишта и њихових популација врста које Бернска конвенција дефинише као врсте и станишта која имају приоритет у заштити на европском нивоу. Мрежа је састављена од подручја од посебног интереса за очување на територији свих потписница Конвенције.

Уредник: Ненад Секулић
Аутори: Ненад Секуклић, др Јасмина Шинжар-Секулић
Суздавач: Министарство животне средине и просторног планирања Година издања: 2010.
Формат: 21x23 cm, 100 страна, писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Међународно значајна подручја за птице у Србији


Студија о подручјима Србије значајним за птице помаже у тражењу решења важног проблема-заштите дисперзивних врста птица, чији се осетљиви делови животног циклуса не одигравају само на местима густе концентрације њихових популација. За њихово очување потребан је читав сплет различитих еколошких комплекса. Значајна станишта за птице у Србији представљена су кроз приказ 45 подручја и њихове основне карактеристике, опис, еколошке услове и станишта, заштиту и значај, фауну птица, коришћење, угроженост и мере заштите и унапређење стања.

Аутори: др Слободан Пузовић, Горан Секулић, Никола Стојнић, Братислав Грубач, Марко Туцаков
Суиздавачи: Министарство животне средине и просторног планирања, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине
Година издања: 2009.
Формат: 30 cm, 280 страна
Цена: 600,00 РСД

Заштићена природна добра Београда


Природне вредности Београда, заједно са створеним вредностима, граде Београдски предео који јесте наше наслеђе. Природне вредности посебних одлика буде пажњу као истакнути примерци геолошке, биолошке и предеоне разноврсности. Циљ заштите природног добра је да она што дуже трају у својој природној, историјској, образовној, културној, здравственој, естетској и еколошкој улози. Управо то је и повод за настанак ове публикације која је и стручна, и образовна и архивска, с обзиром да приказује преглед заштићених природних добара у једном пресеку-периоду времена кроз које прожима Београдски предео.

Група аутора
Уредник: Хранислав Милановић
Суиздавач: Градска управа-Секретаријат за заштиту животне средине
Година издања: 2008.
Формат: 30cm, 120 страна

Advances in the Studies of the Fauna of the Balkan Peninsula


Када смо одлучивали да ли да објавимо скуп научних радова као комеморацију поводом смрти Гвида Нонвејеа, суочили смо се са проблемом избора тема од мноштва оних којима се он бавио током свог живота. Коначно смо одлучили да се фокусирамо на фауну Балканског полуострва. Ова књига је подељена на пет главних делова. Први је посвећен животним и научним достигнућима Гвида Нонвејеа. Други део садржи доприносе у вези са физичком географијом, док су трећи и четврти део о подземној и епигејској фауни. Последњи део представља извештај о научним експедицијама.

Група аутора
Уредници: Драган Павићевић, Michel Perreau
Година издања: 2008.
Формат: 24 cm, 546 страна, писана на енглеском језику.
Цена: 500,00 РСД

Sićevo аnd Jelašnica Gorges, environment status monitoring


Сићевачка и Јелашничка клисура су заштићени природни резервати, које је под заштиту ставила Влада Републике Србије. Ова монографија сумира обимно и дуготрајно истраживање спроведено од стране бројних врхунских стручњака. Искрено верујемо да ће ова монографија помоћи домаћој и међународној јавности да препозна и цени важност животне средине Сићевачке и Јелашничке клисуре.

Група аутора
Уредници: Славиша Трајковић, Саша Бранковић
Година издања: 2007.
Суиздавач: Грађевинско - архитектонски факултет, Универзитет у Нишу
Формат: 30 cm, 193 стране, писана на енглеском језику.

Туризам у заштићеним природним добрима Србије


Одржива заштита природе подразумева и планирање њеног функционалног коришћења за одређене намене, до утврђеног еколошког капацитета средине. Мотивску основу екотуризма чине заштићена природна добра, као високо атрактивни туристички мотиви и објекти, дисперзивно размештени на територији Србије.

Аутор: др Стеван Николић
Година издања: 2006.
Формат: 24 cm, 227 страна

Научни скуп о геонаслеђу Србије/The Inventory of Serbian Geoheritage Sites


Представља мозаичну слику геонаука, објекте геонаслеђа који представљају укупни геодиверзитет Србије, и Инвентар објеката геонаслеђа Србије са приказом 650 објеката вреднованих по методологији ProGEO.

Уредник: др Душан Мијовић
Година издања: 2005.
Формат: 30 cm, 241 страна, писана на српском и енглеском језику.
Цена: 700,00 РСД

Стари паркови Баната


Монографија приказује опис дванаест паркова, њихову својинско-правну трансформацију кроз историју, истиче стилове, вртно-архитектонске елементе, биолошки садржај и распоред, систематизовано својственом методом.

Аутор: Јасна Кораћ
Суиздавач: ИК Драганић
Година издања: 2004.
Формат: 30 cm, 164 стране

Црвена књига дневних лептира Србије


У књизи се разматрају питања еколошке структуре популација угрожених врста, посебно питања наталитета локалних популација лептира. Аутор је прихватио међународну IUCN класификацију категорија угрожености, на основу којих је од 192 врсте дневних лептира Србије, 57 издвојио и уврстио у Црвену књигу.

Аутор: проф. др Предраг Јакшић
Година издања: 2003.
Формат: 30 cm, 198 страна
Цена: 1.000,00 РСД