The Pseudoscorpions of Serbia,Montenegro,and the Republic of Macedonia


Србија, Црна Гора и Македонија дом су за 119 врста псеудошкорпија из 15 родова и 6 фамилија. Број врста је установљен након критичког прегледа постојеће литературе и интензивног прегледа фаунистичких истраживања, заједно са зоогеографском анализом. У све три земље ендемске врсте представљају важан део фауне псеудошкорпија. Релативно висок проценат ендемских врста у све три земље приписује се чињеници да је крашки рељеф добро развијен, а његови различити типови погодни за развој ендемских врста. Подаци у овој књизи који се односе на обиље и распрострањеност врста псеудошкорпија у Србији, Црној Гори и Македонији никако нису коначни. Даља истраживања ће резултирати утвђивањем нових таксона псеудошкорпија у све три земље.

Аутори: Божидар П.М. Ћурчић, Рајко Н. Димитријевић, Anastasios Legakis Издавачи: Институт за зоологију, Биолошки факултет, Универзитет у Београду; Hellenic Zoological Society; Комисија за карст и спелеологију; Српска академија наука и уметности; Завод за заштиту природе Србије Година издања: 2004. Формат: 24 cm, 400 страна, писана на енглеском језику. Цена: 400,00 РСД

Метохијске проклетије


Монографија представља свеобухватни приказ природног и културног наслеђа дела планинског система Проклетија, који се у Србији простире на површини од 1000,00 km², издижући се изнад Метохијске котлине. Књига је настала на основу истраживања овог подручја, које је вршио Завод за заштиту природе Србије, те као свој интегрални део садржи одељак у коме је дат опис граница и основних вредности за проглашење Метохијских Проклетија за национални парк.

Природна и културна баштина Уредници: проф. др Лидија Амиџић, проф. др Милорад М.Јанковић, проф.др Предраг Јакшић
Година издања: 2003.
Формат: 30 cm, 474 стране

Лудаш, језеро на пустари


Потреба да се о Лудашком језеру и даље бринемо, као изузетно вредном подручју, морална је обавеза свих нас. Стање језера данас захтева да га спашавамо, да очувамо његово природно богатство. Језеро има и својe употребне вредности, које се мудрим коришћењем и пажљивим развојним поступцима могу одржавати и увећавати. Ова књига настала је из потребе да се вредности и бољке овога добра на једном месту прикажу у облику који ће бити доступан свим људима које то интересује.

Група аутора Уредници: Олга Миличић, Јудит Рафаи, Клара Сабадош, Ненад Секулић
Суиздавач: Јавно предузеће „Палић-Лудаш“
Година издања: 2002.
Формат: 25 cm, 111 страна, писана на српском, мађарском и енглеском језику.

Рибе Србије


Пред вама је једна публикација која ће својим стручним, едукативно-информативним и популарним садржајем, поткрепљена бројним илустрацијама и фотографијама, обрадовати велики број читалаца, међу којима су привилеговани наши садашњи и будући риболовци, људи из струке, љубитељи природе, али и поштоваоци добре и квалитетне књиге.

Аутор: др Предраг Симоновић
Суиздавачи: NNK internacional; Биолошки факултет Универзитета у Београду
Година издања: 2001.
Формат: 17 cm, 260 страна

Атлас птица грабљивица Србије
Atlas of Birds of Prey of Serbia


Атлас птица грабљивица Србије представља вредну студију израђену на савременим међународним биогеографским, еколошким и заштитарским поставкама. Заснован је на дугогодишњим теренским истраживањима искусних орнитолога и љубитеља птица. Међународни значај атласа је што на најбољи начин укључује нашу земљу у модерне токове орнитолошке науке, док у националним оквирима, ова књига представља основ за даље проучавање, мониторинг и заштиту птица грабљивица, али и инспирацију многима да још боље упознају и заштите ову угрожену врсту. Атлас птица грабљивица обухвата 25 врста птица грабљивица, гнездарица, са информацијама о дистрибуцији, популацији и њиховим трендовима, у времену и простору, као и факторе угрожености и специфичне мере заштите. Надамо се да ће неки наредни атласи птица грабљивица показати још шире распрострањење и већу бројност у Србији.

Аутор: Слободан Пузовић и сарадници
Година издања: 2000.
Формат: 29cm, 262 стране, писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Црвена књига флоре Србије


Прва публикација издата у нашој земљи која се бави биљкама на граници опстанка, којима прети опасност од ишчезавања. Садржи информације о угрожености 171 биљне врсте, узроцима угрожавања, показатељима негативних промена ареалског простора и станишта, стању популација, статусу угрожености и значају таксона у очувању генофонда.

Уредник: др Владимир Стевановић
Издавачи: Министарство заштите природних богатстава и животне средине Србије; Биолошки факултет Универзитета у Београду
Година издања:1999.
Формат: 28 cm, 566 страна
Цена: 1.150,00 РСД

Стратегија заштите лековитог биља у Србији


Наша земља је велики извозник лековитог биља, стога оне представљају и једне од економски најзначајнијих биљака у флори Србије. Из тог разлога је њихова заштита од општег еколошког интерса и вишеструког економског значаја. Стратегија има за циљ да подстиче даљи степен прераде и финализације производа, повећање плантажа лековитог биља, успостављање система управљања, заштиту урожених врста, формирање банке гена, едукацију становништва, као и очување традиционалног знања о лековитим биљкама, чије је наслеђе прикупљано хиљадама година.

Група аутора Уредник: др Драгана Секуловић
Суиздавачи: Министарство заштите животне средине Републике Србије, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“
Година издања: 1999.
Формат: 21x23 cm, 112 страна

Les cholevinae des territories de l`ancienne Yugoslavie


Ова публикација представља приказ свих врста подфамилије Cholevinae досад забележених на територији бивше Југославије. Као резултат, на истраживаном простору установљена је 71 врста и 4 подврсте из 14 родова и 4 племена. Дата је зоогеографска анализа са каталогом свих евидентираних врста, као и наводи, напомене, обимна листа локалитета на којима су сакупљани, карта главних локалитета сакупљања инсеката, карте распрострањености неких зоогеографски интересантних врста, и индекс забележених таксона. У додатку се налази и карта територија бивше Југославије.

Аутори: Guido Nonveiller, Драган Павићевић, Момчило Поповић
Година издања: 1999.
Формат: 24 cm,127страна, писана на француском језику.

Сури орао (Aquila chrysaetos)


Пред вама је монографија о суром орлу, аутора Братислава Грубача, врсног орнитолога, изузетног познаваоца птица грабљивица. Речју и сликом, аутор врло живо дочарава живот овог господара висина, становника кршева и недоступних литица, а неке тајне природе у вези са животом и понашањем сурог орла чини доступним широкој читалачкој публици. Сури орао представља један од „тријумфа живота“ на земљи. Међутим, агонија сурог орла почиње са појављивањем његовог јединог непријатеља - савременог човека. Сада, опстанак орла зависи од човекове савести и свести.

Аутор: Братислав Грубач
Година издања: 1998.
Формат: 24 cm, 128 страна

Фауна SYRPHIDAE (Insecta: Diptera) Обедске баре, значај и потреба заштите


Овај рад представља допринос вредновању Обедске баре на основу резултата истраживања осоликих мува. Ова инсекатска група, захваљујући својој разноврсности и великом броју фаунистички и зоогеографски важних врста, има изузетан значај у вредновању објеката природе од посебног интереса. Поред научне вредности, монографија представља дело погодно за пропагирање научног туризма на овом подручју, проширењем спектра природних реткости на ендемске врсте.

Аутори: Вујић А., Шимић Смиљка, Миланков Весна, Радовић Драгана, Радишић П., Радновић Д.
Година издања: 1998.
Формат: 24 cm, 71 страна

Спелеолошки атлас Србије
Speleological Atlas of Serbia


Монографија „Спелеолошки атлас Србије“ појавила се 110 година од времена када је Јован Цвијић, великан српске науке, установио нову научну дисциплину у Србији, спелеологију. Научна вредност атласа огледа се у свеобухватности и комплексности проблема, концизно и јасно изложеног, на графички занимљив начин. Атлас је научна база података о свим значајнијим спелеолошким објектима са геоморфолошког, седиментолошког, хидролошког, палеонтолошког и археолошког аспекта, као и о живом свету у њима. Атлас има посебан значај са аспекта заштите природе, јер омогућава научну заснованост будућих активности и мера на очувању, унапређењу и заштити овог сегмента геонаслеђа Србије.

Група аутора
Уредник: Предраг Ђуровић
Издавачи: Српска академија наука и уметности; Завод за заштиту природе Србије; Географски факултет, Универзитет у Београду; Биолошки факултет, Универзитет у Београду
Година издања: 1998.
Формат: 30 cm, 290 страна, писана је двојезично, на српском и енглеском језику.

Природа и туризам Србије


Овом књигом аутор је желео да стручној јавности и читалачкој публици представи Србију као земљу разноврсне и очуване природе и богатих ресурса, да укаже на значај тих вредности за привредни развој, а посебно рекреацију и туризам, те да истакне цивилизацијску потребу и друштвену обавезу трајног чувања тих вредности за садашње и будуће генерације.

Аутор: др Стеван Николић
Суиздавач: Еко центар Београд
Година издања: 1998.
Формат: 24 cm, 175 страна

Пешчарска подручја Србије/Sand Areas in Serbia


На северу Србије, у Војводини, на подручју Баната и Бачке, пружају се европски значајна пешчарска подручја: Делиблатска и Суботичко-хоргошка пешчара, унутар које се издвајају Суботичка шума и Селевењске пустаре. Управо о њима је реч на наредним странама, на којима су први пут, на овај начин, сажети и представљени подаци о карактеристикама, особеностима, богатству и заједничким одликама ових подручја.

Аутори: Бранислава Буторац, Весна Хабијан-Микеш
Суиздавачи: „Србијашуме“; Јавно предузеће „Палић-Лудаш“
Година издања: 1997.
Формат: 24 cm, 72 стране, писана двојезично, на српском и енглеском језику.