Izdavanje mišljenja za prekogranični promet i trgovinu primercima zaštićenih i divljih vrsta biljaka i životinjaU skladu sa Zakonom o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore, Zakonom o zaštiti životne sredine, Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, Ministarstvo zaštite životne sredine izdaje CITES dozvole i potvrde. Prekogranični promet se vrši pod uslovom da uvoz, odnosno izvoz nije zabranjen, da količina ili broj primeraka divlje flore i faune kojom se vrši prekogranični promet neće ugroziti opstanak te vrste, kao i pod drugim uslovima propisanim zakonom.

Zavod za zaštitu prirode Srbije je jedna od ovlašćenih naučnih i stručnih ustanova koja izdaje mišljenje u postupku izdavanja dozvola i drugih akata (potvrde, mišljenja, obaveštenja i dr.) za prekogranični promet (uvoz, izvoz, unos, iznos ili tranzit), trgovinu i uzgoj primeraka divljih vrsta, njihovih delova i derivata, zaštićenih na osnovu zakona i potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i za uvoz živih primeraka alohtonih divljih vrsta koje nisu zaštićene.

U skladu sa procedurom, pravno lice, preduzetnik i fizičko lice podnosi Ministarstvu zaštite životne sredine, odnosno Grupi za sprovođenje CITES Konvencije zahtev za izdavanje dozvole za prekogranični promet i trgovinu primercima zaštićenih i divljih vrsta biljaka i životinja. Zahtev i sva ostala uputstva i dokumenta su dostupna na sajtu Ministarstva: http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/zastita-biodiverziteta/cites-dozvole-i-potvrde/

Ministarstvo elektronskim putem prosleđuje zahtev i ostalu dokumentaciju Zavodu radi pribavljanja stručnog mišljenja. Za izdavanje mišljenja Zavoda potrebno je da se u zahtevu navedu:

• ime i prezime, adresa i kontakt telefon;
• naučni i narodni naziv divlje vrste, broj i poreklo primeraka;
• svrha korišćenja predmetnih primeraka;
• u slučaju izvoza, podaci o izvozniku i državi izvoza;
• dokaz da su primerci divlje flore i faune stečeni u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorom i propisima o zaštiti određenih vrsta u državi izvoza ili ponovnog izvoza.

Taksa za mišljenje Zavoda za prekogranični promet i trgovinu primercima zaštićenih i divljih vrsta biljaka i životinja se ne naplaćuje.

Pri davanju stručnog mišljenja Zavod utvrđuje da li uvoz, izvoz, ponovni izvoz ili unos ugrožava opstanak u prirodi strogo zaštićenih, zaštićenih i drugih divljih vrsta, kako da se postupa sa zaplenjenim i oduzetim primercima divljih vrsta, da li su ispunjeni uslovi za držanje živih primeraka divljih vrsta u zatočeništvu, da li su primerci uzgojeni u zatočeništvu ili veštački razmnoženi, da li su primerci divljih vrsta propisno obeleženi i postoji li dokaz o poreklu primeraka divljih vrsta, a pruža i stručnu pomoć Ministarstvu i drugim nadležnim organima pri taksonomskom određivanju divljih vrsta i vrši druge poslove vezane za sprovođenje potvrđenih međunarodnih ugovora.

Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama je definisano da ovlašćene naučne i stručne ustanove izdaju mišljenja u postupku izdavanja dozvola i drugih akata za:

- uvoz primeraka zaštićenih vrsta iz Priloga I Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama, s tim da su utvrdile da:
• unošenje u Republiku Srbiju nema štetan uticaj na status očuvanja tih vrsta ili na veličinu teritorije koju zauzimaju odgovarajuće populacije tih vrsta;
• je unošenje u Republiku Srbiju potrebno za:
a) napredak nauke i sprovođenje nužnih biomedicinskih istraživanja,
b) uzgoj ili razmnožavanje u svrhu očuvanja vrsta,
v) istraživanje i obrazovanje u svrhu očuvanja vrsta i
g) druge potrebe koje nisu štetne za opstanak vrsta;
• je smeštaj namenjen živom primerku u odredištu odgovarajuće opremljen za njegovo primereno držanje i negu;
- uvoz primeraka zaštićenih vrsta iz Priloga II, s tim da su utvrdile da:
• unošenje u Republiku Srbiju nema štetan uticaj na status očuvanja vrste ili na veličinu teritorije koju zauzima odgovarajuća populacija te vrste uzimajući u obzir sadašnji ili predviđeni nivo trgovine;

- uvoz primeraka vrsta iz Priloga III i IV, VII i VIII, s tim da su utvrdile da:
• unošenje u Republiku Srbiju nema štetan uticaj na status očuvanja vrste ili na veličinu teritorije koju zauzima odgovarajuća populacija te vrste u državi porekla, uzimajući u obzir sadašnji ili predviđen nivo trgovine,
• ne postoji opasnost po autohtone vrste, ukoliko dođe do slučajnog ili namernog bega primeraka u slobodnu prirodu Republike Srbije,
• je smeštaj namenjen živim primercima u odredištu odgovarajuće opremljen za njihovo primereno držanje i negu;

- izvoz i ponovni izvoz iz Republike Srbije primeraka zaštićenih vrsta iz Priloga I, II, III, VII i VIII pri čemu s tim da su utvrdile da hvatanje ili sakupljanje primeraka iz prirode, ili njihov izvoz, neće imati štetan uticaj na status očuvanja tih vrsta ili na veličinu teritorije koju zauzima odgovarajuća populacija tih vrsta;

- uvoz živih primeraka alohtonih divljih vrsta koje nisu date u Prilozima I do IX Pravilnika,

- uvoz kože, kožnih prerađevina i drugih proizvoda poreklom od primeraka vrsta iz Priloga IX Pravilnika ulovljenih tradicionalnim eskimskim lovom ili da se radi o uvozu u nekomercijalne svrhe;

- premeštaj primeraka vrste iz Priloga I Pravilnika tako da je smeštaj koji je namenjen u mestu u koje se šalje odgovarajuće opremljen za njegovo primereno držanje i negu;

- utvrđivanje porekla primeraka divljih životinja rođenih u zatočeništvu i veštačko razmnoženim primeraka divljih biljnih vrsta;

- postupanje sa trajno oduzetim primercima živih životinja pri uvozu ili unosu.

Ministar zaštite životne sredine može da zabrani ili ograniči uvoz određenih alohtonih divljih vrsta na osnovu mišljenja ovlašćene naučne ili stručne organizacije u skladu sa propisanim uslovima. Ovo se posebno odnosi za slučajeve kada uvoz predstavlja opasnost po autohtone vrste, zdravlje ili bezbednost ljudi, ako nivo trgovine može da ugrozi opstanak populacije date divlje vrste u prirodi i ukoliko je previsok procenat uginuća primeraka date divlje vrste u transportu.