Objedinjena proceduraU skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 -US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19), Zavod za zaštitu prirode Srbije, kao ustanova koja pripada imaocima javnih ovlašćenja i na koju se ovaj Zakon primenjuje u delu koji nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti prirode, počev od 01.01.2016. godine rešenja o uslovima zaštite prirode izdaje u okviru objedinjene procedure kroz Centralni informacioni sistem za elektronsko postupanje.

Način, predmet i postupak podnošenja zahteva regulisan je Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Službeni glasnik RS“, br. 113/15, 96/16, 120/17).