Резерват биосфере Голија-Студеница: живот с планином
Biosphere Reserve Golija-Studenica: Life with Mountain


Резервати биосфере представљају подручја копнених или маринских екосистема, међународно признатих у оквиру UNESCO-вог програма „Човек и биосфера“ (Man and Biosphere-MAB), који заједно чине светску мрежу. Мрежа је од кључног значаја за циљеве овог програма, а то су остваривање одрживе равнотеже између понекад супротстављених циљева: заштите биолошке разноврсности, очувања културних вредности и социо-економског развоја. Резервати биосфере су, пре свега, подручја за промоцију и демонстрацију уравнотеженог односа између људи и природе. На предлог Завода за заштиту природе Србије, а у складу са циљевима Просторног плана Србије (1996) и уз подршку националног MAB комитета, део парка природе „Голија“ под називом „Голија-Студеница“ номинован је 2001. и заједно са манастиром Студеница проглашен резерватом биосфере, чиме је постао први резерват те врсте у нашој земљи и део UNESCO светске мреже резервата биосфере.

Аутори: Горан Секулић, Драгана Остојић, Маја Радосављевић, Наташа Панић
Година издања: 2017.
Формат: 15x23 cm, 22+22 стране, писана двојезично, на српском и енглеском језику.
Цена: - НЕМАМО НА СТАЊУ

Наставни листови: Мини кључеви за препознавање врста у природи (дрвенасте врсте, лековито биље, гљиве, лишајеви, водоземци и гуштери, сисари, птице)


Комплет наставних листова представља мини кључ за препознавање изабраних врста, које се углавном могу наћи у нашем најближем окружењу. Могу се користити у природи и у учионици, будући да се ученицима пружа могућност да лако пронађу и идентификују одређену врсту.

Аутори (2017): Марина Дрндарски, Наташа Панић, Предраг Лазаревић, Берислава Илић, Душка Димовић, Надежда Ђаковић-Петровић, Растко Ајтић, Владан Бједов, Горан Секулић
Године издања: 2005, 2013, 2017 ( измењено издање )
Цена: 500,00 РСД

Праћење сова у Парку природе „Стара планина“: искуства и смернице


Птице су, поред своје физичке лепоте, и одлични индикатори стања животне средине, па се дугорочним праћењем фауна птица одређеног места може пуно сазнати о степену очуваности или деградираности животне средине. Према нацрту пројекта „Мониторинг сова у Парку приоде Стара планина“, као циљане врсте за мониторинг животне средине, изабране су три врсте сова за које се зна и претпоставља да се гнезде, или су се гнездиле (шумска сова Strix aluco, дугорепа сова Strix uralensis и гаћаста кукумавка Aegolius funereus). Избор сова као модела организама за истраживање стања животне средине није случајан. Сове су врсте на врху трофичких пирамида, будући да немају природне непријатеље, и њихово присуство указује на опште стање животне средине, а у конкретном пројекту, на стање шума.

Аутори: Милош Радаковић, Иван Меденица, мр Данко Јовић, Драгана Недељковић
Година издања: 2016.
Формат: А4, 20 страна
Цена: - НЕМАМО НА СТАЊУ

Откривање Таре


Аутори корак по корак откривају све аспекте заштићеног подручја. На свеобухватан и популаран начин откривају како је Тара настала, њене природне вредности, гео и хидро наслеђе, особености флоре и фауне, као и културно-историјско наслеђе.

Аутори (2016): Слободан Јовановић, Драгана Остојић, Милица Томић, Јасмина Магдић-Мијовић, Радомир Мандић, Олга Миличић, Виолета Орловић, Драган Павићевић, Надежда Петровић-Ђаковић, Слободан Пузовић, Ерна Шеховац, Стеван М. Станковић, Ранко Финдрик, Александар Хегедиш, Бориша Чолић, Маријана Јосиповић, Ранко Милановић
Суиздавачи: Друштво еколога Србије, ЈП Национални парк ''Тара''
Године издања : 2001, 2004, 2006, 2016.
Формат: 25cm, 96 страна

Часопис за децу „Свет природе, еко забавник“ ( бр.1, бр. 2 и бр 3.)


Уредник: Наташа Панић
Издања: 2014, 2015 и 2016.
Цена: - НЕМАМО НА СТАЊУ

Бојанка „Ретке и угрожене врсте у Србији“


Бојанка садржи цртеже, слике и информације о 10 угрожених врста у Србији. Све илустроване врсте су некада живеле широм наше земље, али се њихов број смањује из дана у дан. Да бисмо их сачували и спречили њихово нестајање, штитимо их као заштићене и строго заштићене врсте. Бојанка представља позив деци да на овим шареним странама и странама које тек треба обојити, упознају ове врсте и сазнају зашто је потребно да их штитимо.

Аутори: Маја Радосављевић, Наташа Панић
Године издања: 2013, 2015.
Цена: - НЕМАМО НА СТАЊУ

Сет слагалица „Ретке врсте у Србији“ (Панчићев скакавац, рис и белоглави суп)


Сет слагалица „Ретке врсте у Србији“ је комплет који садржи 3 слагалице на којима се налазе фотографије белоглавог супа, риса и Панчићевог скакавца. Свака слагалица је А4 формата и садржи 48 делова. Поред слике, на свакој слагалици се налази и кратак текст о основним карактеристикама врсте, њеном станишту код нас, и основним узроцима угрожености.

Година издања: 2015, 2017.
Цена: - НЕМАМО НА СТАЊУ

Еко едукативна игра „Еко скакалица“


Образовна игра, у којој се по принципу игрице „Не љути се човече“, подељени у тимове малишани крећу по стази, одговарајући на питања о ретким и заштићеним врстама.

Аутор: Маја Радосављевић
Година издања: 2015, 2017
Цена: - НЕМАМО НА СТАЊУ

Европска конвенција о пределу: Република Србија- право и одговрност
European Landscape Convention: Republic of Serbia-Rights and Responsibilities


Државе чланице Савета Европе потписале су Европску Конвенцију о пределу у Фиренци, 20. октобра 2000. године, а Народна Скупштина Републике Србије потврдила је ову конвенцију 25. маја 2011. Прихватањем конвенције, Република Србија се придружила земљама које су показале бригу о одрживом развоју, и разумевање за вредност европског културног и природног наслеђа, као темеља европског идентитета, којем Србија и припада. Циљеви конвенције односе се на промовисање заштите, управљања и планирања предела, као и на организовање европске сарадње по питањима предела.

Уредник: мр Биљана Јовановић Илић
Аутори: Биљана Филиповић, проф. др Јасминка Цвејић, мр Биљана Јовановић Илић, Асја Драча Мунтеан, Дејана Лукић, Наташа Панић
Година издања: 2013. Суиздавач: Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања
Формат: 21x21cm,17+17 страна, писана двојезично, на српском и енглеском језику.
Цена: - НЕМАМО НА СТАЊУ