Одабрана подручја за дневне лептире – ПБА подручја

Одабрана подручја за дневне лептире (Prime Butterfly Areas PBAs) је европски пројекат који има за циљ одабир најважнијих подручја са нагласком на циљне врсте лептира које представљају приоритет за заштиту. Основ за одабир 38 циљних врста дневних лептира Србије је ЕУ Директива о стаништима 92/43/EEC, односно Анекси II и IV, којима су дефинисане врсте које захтевају посебне мере заштите на простору Европске уније, као и њихово ограничено распрострањење на Балканском полуострву, међународни и национални статус врста итд. Циљ издвајања одабраних подручја за дневне лептире у Србији је да се укључе у мрежу заштићених природних добара, с тим да представљају и један од критеријума за установљавање еколошки значајних подручја и еколошких коридора еколошке мреже Србије ради очувања, како појединачних врста дневних лептира, тако и унапређења укупног биодиверзитета Републике Србије http://www.bc-europe.eu/index.php?id=338

На основу одређених критеријума, од којих се посебно издвајају карактеристике фауне дневних лептира и присуство циљних врста, у Србији је на основу 38 циљних врста одабрано 40 подручја за дневне лептире и то:
Bocni-meni----Biodiverzitet-ПБА-09-06-2019-1
Одабрана подручја за дневне лептире у Србији обухватају површину од 903.643 ha, односно 10.23% површине наше земље.

Јакшић, П. (уред.) (2008): Одабрана подручја за дневне лептире у Србији, ХабиПрот, Београд.

Преглед ПБА подручја на простору Републике Србије

PBA