Oblast zaštite prirode normativno je regulisana Zakonom o zaštiti prirode i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji se neposredno ili posredno odnose na prirodu i zaštitu prirodnih dobara i resursa. Pored primene brojnih zakona, gde je donošenje Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/2010, 91/2010-ispravka, 14/2016 i 95/2018-drugi zakon) kojim se uređuju zaštita i očuvanje prirode, biološka, geološka i predeona raznovrsnost, bilo od naročitog značaja, za normativno regulisanje ove oblasti značajna su i mnoga podzakonska akta. Harmonizacijom pravnih propisa u oblasti zaštite životne sredine i prirode sa propisima Evropske unije koja je u toku, uzimaju se u obzir i primenjuju evropski i svetski standardi u zaštiti prirode. Takođe, unapređenju i usklađivanju očuvanju nacionalne prirodne baštine doprinosi i primena međunarodnih konvencija koje je potpisala naša zemlja.