NAZIV I VRSTA PRIRODNOG DOBRA

Park prirode „Grmija“.

NACIONALNA KATEGORIJA

ΙΙ kategorija zaštite - zaštićeno područje regionalnog odnosno velikog značaja.

POVRŠINA

1.167,94 ha.

REŽIM/I ZAŠTITE

II i III režim zaštite.

OPŠTINA/E

Grad Priština.

PRETHODNA ZAŠTITA

Regionalni prirodni park „Grmija“.

AKT O ZAŠTITI

Odluka o zaštiti Parka prirode „Grmija“ (broj: 110-6153/95-09 Skupština grada Prištine).

UPRAVLJAČ

JKP „Komunalac“

KRATAK OPIS (OSNOVNE PRIRODNE I STVORENE VREDNOSTI)

Park prirode „Grmija“ se nalazi na istočnom obodu velikokosovske kotline u neposrednoj blizini Prištine. Njegovu severnu granicu čini dolina reke Prištevke, a južnu Mramorska, Badovačka i reka Gračanka. Najistaknutiji oblik reljefa predstavlja venac Butovačkog brega (1.095 m) koji istovremeno predstavlja i hidrogeografsko čvorište Prištevke, Veluše i Gračanke. Najmarkantniju geomorfološku celinu predstavlja izvorišna čelenka ili bazen Veluše.
Zbog svog geografskog položaja i klimatskih uslova, biljni pokrivač Grmije, gotovo 95%, čini listopadna šumska vegetacija u okviru koje dominiraju mezofilne bukove šume, a značajno su zastupljena i termofilne hrastove šume. Ovo područje raspolaže bogatom i raznovrsnom florom koja je predstavljena reliktnim, endemičnim i endemoreliktnim vrstama - Quercus trojana, Paeonia decora, Limun gallicum i Daphne laureala. Fauna je na ovom području predstavljena sa 63 vrste – vodozemci (daždevnjak Salamandra salamandra, žaba krastača Bufo bufo, gatalinka Hyla arborea), gmizavci (šumska kornjača Testudo hermanni, smuk Elaphe longissima, poskok Vipera ammodytes), ptice (mali detlić Dendrocopos minori, crnoglava grmuša Syluna acricapilla), crna žuna Drycopus martius), sisari (vuk Canis lupus, jež Erinaceus europaeus, veverica Sciurus vulgaris) i dr.