Природна добра, предеоне вредности и просторно - планска документацијаУ складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Завода за заштиту природе Србије, у оквиру Одељења за природна добра, предеоне вредности и просторно-планску документацију обављају се следећи послови везани за природна добра, предеоне вредности и просторно-планску документацију:

• стручни и управни послови на заштити природе, природних вредности, природних добара и предела који се реализују истраживањем, проучавањем и валоризацијом свих природних вредности и одлика и израдом стручно-документационих основа/студија за проглашење заштићених природних добара у циљу предузимања мера и активности на њиховом очувању, заштити, ревитализацији и уређењу;
• послови проучавања деградационих и девастационих појава и промена и предузимања одговарајућих мера у циљу очувања природе и њених највреднијих делова;
• послови на праћењу стања биолошке, геолошке и предеоне разноврсности;
• послови стручног надзора;
• валоризација природних вредности у поступку израде просторних, урбанистичких и других планова (шумских, ловних, риболовних, водопривредних основа и сл.);
• припремање стручних предлога, анализа, експертиза и упутстава за одређивање мера заштите природе и предела у складу са ратификованим међународним уговорима, директивама и конвенцијама;
• достављање мера заштите природе надлежном органу у поступку процене утицаја различитих пројеката на природу или оцене прихватљивости пројеката;
• издавања мишљења о усклађености различитих просторних, урбанистичких и других планова и планске и пројектно-техничке документације са условима заштите природе и предела;
• пружање помоћи управљачима заштићених природних добара, органима локалне самоуправе, удружењима грађана, групама грађана и појединцима на заштити природе, предела и природних добара;
• припремање података и услова заштите природе, као и сарадње са надлежним министарствима, инспекцијама, предузећима, стручним, научним и сродним организацијама;
• учешће у изради законских и подзаконских аката;
• послови инвентара, набавке и архивирања картографске и катастарске документације;
• истраживање и валоризација природних и културних, односно предеоних вредности; • анализа пројектне и планске документације, процена њихове усклађености са мерама заштите природе и утврђивање мера заштите природе за просторне, урбанистичке и друге планове;
• израда студија заштите, као и евидентирање и валоризација природних, културних, односно предеоних вредности и одлика у циљу израде студија заштите;
• вредновање и утврђивање типова предела као заштићених природних вредности и праћење стања значајних карактеристика обележја предела;
• вођење дигиталне базе података о пределу и предеоним вредностима;
• процена очуваности, односно степена угрожености природе и предела и предлагање мера за њихову заштиту и унапређење;
• вршење стручног надзора;
• пружање стручне помоћи и сарадња са управљачима заштићених природних добара, министарствима, органима локалне самоуправе, инспекцијама, предузећима, стручним, научним и сродним организацијама, удружењима грађана, групама грађана и појединцима на заштити природе, предела и природних добара;
• учешће у изради законских и подзаконских аката и спровођење конвенција, директива и међународних уговора које је ратификовала Република Србија“.