Prirodna dobra, predeone vrednosti i prostorno - planska dokumentacijaU skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Zavoda za zaštitu prirode Srbije, u okviru Odeljenja za prirodna dobra, predeone vrednosti i prostorno-plansku dokumentaciju obavljaju se sledeći poslovi vezani za prirodna dobra, predeone vrednosti i prostorno-plansku dokumentaciju:

• stručni i upravni poslovi na zaštiti prirode, prirodnih vrednosti, prirodnih dobara i predela koji se realizuju istraživanjem, proučavanjem i valorizacijom svih prirodnih vrednosti i odlika i izradom stručno-dokumentacionih osnova/studija za proglašenje zaštićenih prirodnih dobara u cilju preduzimanja mera i aktivnosti na njihovom očuvanju, zaštiti, revitalizaciji i uređenju;
• poslovi proučavanja degradacionih i devastacionih pojava i promena i preduzimanja odgovarajućih mera u cilju očuvanja prirode i njenih najvrednijih delova;
• poslovi na praćenju stanja biološke, geološke i predeone raznovrsnosti;
• poslovi stručnog nadzora;
• valorizacija prirodnih vrednosti u postupku izrade prostornih, urbanističkih i drugih planova (šumskih, lovnih, ribolovnih, vodoprivrednih osnova i sl.);
• pripremanje stručnih predloga, analiza, ekspertiza i uputstava za određivanje mera zaštite prirode i predela u skladu sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima, direktivama i konvencijama;
• dostavljanje mera zaštite prirode nadležnom organu u postupku procene uticaja različitih projekata na prirodu ili ocene prihvatljivosti projekata;
• izdavanja mišljenja o usklađenosti različitih prostornih, urbanističkih i drugih planova i planske i projektno-tehničke dokumentacije sa uslovima zaštite prirode i predela;
• pružanje pomoći upravljačima zaštićenih prirodnih dobara, organima lokalne samouprave, udruženjima građana, grupama građana i pojedincima na zaštiti prirode, predela i prirodnih dobara;
• pripremanje podataka i uslova zaštite prirode, kao i saradnje sa nadležnim ministarstvima, inspekcijama, preduzećima, stručnim, naučnim i srodnim organizacijama;
• učešće u izradi zakonskih i podzakonskih akata;
• poslovi inventara, nabavke i arhiviranja kartografske i katastarske dokumentacije;
• istraživanje i valorizacija prirodnih i kulturnih, odnosno predeonih vrednosti; • analiza projektne i planske dokumentacije, procena njihove usklađenosti sa merama zaštite prirode i utvrđivanje mera zaštite prirode za prostorne, urbanističke i druge planove;
• izrada studija zaštite, kao i evidentiranje i valorizacija prirodnih, kulturnih, odnosno predeonih vrednosti i odlika u cilju izrade studija zaštite;
• vrednovanje i utvrđivanje tipova predela kao zaštićenih prirodnih vrednosti i praćenje stanja značajnih karakteristika obeležja predela;
• vođenje digitalne baze podataka o predelu i predeonim vrednostima;
• procena očuvanosti, odnosno stepena ugroženosti prirode i predela i predlaganje mera za njihovu zaštitu i unapređenje;
• vršenje stručnog nadzora;
• pružanje stručne pomoći i saradnja sa upravljačima zaštićenih prirodnih dobara, ministarstvima, organima lokalne samouprave, inspekcijama, preduzećima, stručnim, naučnim i srodnim organizacijama, udruženjima građana, grupama građana i pojedincima na zaštiti prirode, predela i prirodnih dobara;
• učešće u izradi zakonskih i podzakonskih akata i sprovođenje konvencija, direktiva i međunarodnih ugovora koje je ratifikovala Republika Srbija“.