Програми за стручну јавност


За управљаче заштићених природних добара и стручну јавност

Завод за заштиту природе Србије пружа стручну подршку управљачима у реализацији:

• програма обуке за службе заштите и промоције природног добра у области спровођења мера заштите,
• мониторинга, укључивања у програме еколошких мрежа и мрежа заштићених природних добара и станишта на међународном нивоу (ИБА, ИПА, ПБА, Емералд, Натура 2000),
• организованог рада са посетиоцима, укључивања локалног становништва и заједница у активности заштите.

Завод на годишњем нивоу реализује скуп за запослене у заштити природе „Партнерством ка заштити природе“.

За научну и стручну јавност

У циљу подршке развоја научних знања и размене искустава на пољу заштите природе, Завод, самостално или у сарадњи са Универзитетима, Институтима и другим научно-истраживачким институцијама, реализује националне, регионалне и међународне конференције, симпозијуме, саветовања и скупове.

За представнике општина и локално становништво

Завод реализује тематске скупове и програме за представнике локалне самоуправе и становништво у општинама на чијем подручју се налазе природна добра, као део упознавања са будућом заштитом окружења у коме живе, као и јавне расправе о проглашењу одређеног природног добра за заштићено.

За институције надлежне за збрињавање врста

Завод реализује Програм обуке запослених задужених за хватање и враћање на природна станишта аутохтоних врста змија. За полазнике је припремљен Приручник за препознавање аутохтоних врста и правилно поступање на терену.

Програми обуке за правилно сакупљање врста под контролом промета

Овај програм подразумева обуку лица која се у комерцијалне сврхе баве сакупљањем дивљих врста о:

- правилном сакупљању и поштовању прописа и Уредбе о промету дивљих биљних и животињских врста
- обука запослених у организацијама задуженим за зоохигијену за правилно сакупљање и враћање у природу неотровних врста змија.

Програми за сектор туризма

Будући да су природна добра све више препозната као туристичке дестинације, образовни програми Завода овог типа намењени су туристичким радницима који делују на простору заштићених природних добара, са циљем њиховог придобијања за деловање у складу са потребама одрживог развоја подручја и усмеравања ка програмима еко туризма.

Подршка образовним програмима НВО сектора

У циљу јачања партнерских веза са НВО које имају еколошку оријентацију Завод, обезбеђујући пригодан образовни материјал и стручно учешће и консултације, подржава различите образовне програме који имају за циљ ширење свести о потреби заштите животне средине и природе, НВО сектора и других организација.