Programi za stručnu javnost


Za upravljače zaštićenih prirodnih dobara i stručnu javnost

Zavod za zaštitu prirode Srbije pruža stručnu podršku upravljačima u realizaciji:

• programa obuke za službe zaštite i promocije prirodnog dobra u oblasti sprovođenja mera zaštite,
• monitoringa, uključivanja u programe ekoloških mreža i mreža zaštićenih prirodnih dobara i staništa na međunarodnom nivou (IBA, IPA, PBA, Emerald, Natura 2000),
• organizovanog rada sa posetiocima, uključivanja lokalnog stanovništva i zajednica u aktivnosti zaštite.

Zavod na godišnjem nivou realizuje skup za zaposlene u zaštiti prirode „Partnerstvom ka zaštiti prirode“.

Za naučnu i stručnu javnost

U cilju podrške razvoja naučnih znanja i razmene iskustava na polju zaštite prirode, Zavod, samostalno ili u saradnji sa Univerzitetima, Institutima i drugim naučno-istraživačkim institucijama, realizuje nacionalne, regionalne i međunarodne konferencije, simpozijume, savetovanja i skupove.

Za predstavnike opština i lokalno stanovništvo

Zavod realizuje tematske skupove i programe za predstavnike lokalne samouprave i stanovništvo u opštinama na čijem području se nalaze prirodna dobra, kao deo upoznavanja sa budućom zaštitom okruženja u kome žive, kao i javne rasprave o proglašenju određenog prirodnog dobra za zaštićeno.

Za institucije nadležne za zbrinjavanje vrsta

Zavod realizuje Program obuke zaposlenih zaduženih za hvatanje i vraćanje na prirodna staništa autohtonih vrsta zmija. Za polaznike je pripremljen Priručnik za prepoznavanje autohtonih vrsta i pravilno postupanje na terenu.

Programi obuke za pravilno sakupljanje vrsta pod kontrolom prometa

Ovaj program podrazumeva obuku lica koja se u komercijalne svrhe bave sakupljanjem divljih vrsta o:

- pravilnom sakupljanju i poštovanju propisa i Uredbe o prometu divljih biljnih i životinjskih vrsta
- obuka zaposlenih u organizacijama zaduženim za zoohigijenu za pravilno sakupljanje i vraćanje u prirodu neotrovnih vrsta zmija.

Programi za sektor turizma

Budući da su prirodna dobra sve više prepoznata kao turističke destinacije, obrazovni programi Zavoda ovog tipa namenjeni su turističkim radnicima koji deluju na prostoru zaštićenih prirodnih dobara, sa ciljem njihovog pridobijanja za delovanje u skladu sa potrebama održivog razvoja područja i usmeravanja ka programima eko turizma.

Podrška obrazovnim programima NVO sektora

U cilju jačanja partnerskih veza sa NVO koje imaju ekološku orijentaciju Zavod, obezbeđujući prigodan obrazovni materijal i stručno učešće i konsultacije, podržava različite obrazovne programe koji imaju za cilj širenje svesti o potrebi zaštite životne sredine i prirode, NVO sektora i drugih organizacija.