НАЗИВ И ВРСТА ПРИРОДНОГ ДОБРА

Предео изузетних одлика „Taткова земуница“.

НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

III категорија заштите - заштићено подручје локалног значаја.

ПОВРШИНА

361 ha.

РЕЖИМ/И ЗАШТИТЕ

На заштићеном подручју су установљени режими заштите II и III степена, с тим да је под режимом III степена заштите 97% површине, односно око 352 ha.

ОПШТИНА/Е

У административном смислу заштићена површина припада К.О. Девча, Општина Мерошина. Налази се у централној Србији, на јужној падини планине Мали Јастребац, на удаљености од 25 km од града Ниша.

ПРЕТХОДНА ЗАШТИТА

Решењем о стављању под заштиту државе дела природног подручја планине Мали Јастребац бр. 633-3, СО Мерошина („Службени гласник општине Ниш“ бр. 33/1971) овај простор је заштићен као Меморијални природни споменик „Таткова земуница“. Повод првобитне заштите била је чињеница да се унутар шумског комплекса налази земуница у којој је 13. августа 1942. године погинуо Никодије Стојановић - Татко, народни херој и борац Топличког партизанског одреда.

Током II Светског рата на простору заштићеног природног добра и шире, борци Топличког партизанског одреда сукобили су се са јединицама Српске државне страже, Добровољачке јединице и четника. Две земунице, изграђене на овом простору за складиштење намирница, коришћене су као склониште бораца током офанзиве. У близини земуница је 1975. године уређен простор у част учесника покрета отпора у време II Светског рата, а на иницијативу Савеза бораца II Светског рата Републике Србије. Ово спомен подручје „Таткова земуница“ чини споменичка композиција у простору која се састоји од 8 сегмената, као и спомен плоче меморијалног карактера. У оквиру заштићеног подручја се налази и црква Свети Врачи, хотел „Мали Јастребац“ са спортским теренима и одмаралиште Казнено поправног завода Ниш, Делиград.

АКТ О ЗАШТИТИ

Одлука о проглашењу заштите Предела изузетних одлика „Таткова земуница“ („Службени гласник Града Ниша“ бр. 17/2015).

УПРАВЉАЧ

ЈП „Србијашуме“.

КРАТАК ОПИС (ОСНОВНЕ ПРИРОДНЕ И СТВОРЕНЕ ВРЕДНОСТИ)

Заштићено подручје чини шумски комплекс букове и храстове шуме, висинског дијапазона 500-920 m надморске висине. На овом простору доминира мезијска буква (Fagus moesiaca), а затим храст китњак (Quercus petraea) и храст цер (Quercus cerris). Укупна површина заштићеног подручја износи око 361 ha, од чега је у државној својини око 345 ha, а у приватној око 16 ha. Најближа насеља су села Горња Девча, Падина и Крајковац. Заштићени простор је смештен између корита Крајковачке реке и Јасичког потока са источне стране и гребенског дела Малог Јастрепца са западне стране, са врховима Љутички крст (904 m), Црвени брег (881 m) и Големи лаз (770 m), а поред очуваних природних вредности, одликује се и значајним културно–историјским и естетским карактеристикама. Посебну амбијенталну вредност овом простору даје мања вештачка акумулација низводно од заштићеног природног добра - Крајковачко језеро, коју Јасички поток и Крајковачка река пуне квалитетном изворском водом. Планина Јастребац, коју чине два планинска масива, Велики и Мали Јастребац, припада родопским планинама и налази се северно од реке Топлице. Јастребац има упореднички правац дужине 45 km и важи за једно од најшумовитијих подручја наше земље и као такво се налази у процесу евалуације природних вредности ради успостављања заштите на ширем простору.