Izdavanje mišljenja za sakupljanje i stavljanje u promet zaštićenih vrstaOdređene vrste divlje flore i faune, njihovi razvojni oblici i delovi mogu se sakupljati i stavljati u promet na način i pod uslovima utvrđenim u dozvoli koju izdaje Ministarstvo zaštite životne sredine, po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije, odnosno Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, ukoliko se radi o sakupljanju divljih vrsta na teritoriji AP Vojvodine.

Akt kojim se određuju divlje vrste flore, faune i gljiva čije se sakupljanje iz prirodnih staništa, korišćenje i promet stavlja pod kontrolu, kako se ne bi ugrozilo povoljno stanje njihovih populacija, je Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. Doneta je u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, a usaglašena je i sa Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva.

U skladu sa procedurom, pravna lica, odnosno preduzetnici podnose Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za dobijanje dozvole za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva koje se nalaze na listi Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune divljih vrsta. Na sastanku Komisije za sprovođenje konkursa za izdavanje dozvole za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva proverava se ispravnost podnetog zahteva i da li su tražene količine u skladu sa kontigentima utvrđenim za svaku pojedinačnu vrstu za tekuću godinu.

Nakon toga, Ministarstvo prosleđuje Zavodu svu dokumentaciju sa zahtevom na mišljenje. Po dobijanju mišljenja za sakupljanje divlje flore, faune i gljiva u komercijalne svrhe u skladu sa zakonskim propisima, koje sadrži i podatke o zaštićenim područjima na kojima je dozvoljeno, ograničeno ili zabranjeno sakupljanje, Ministarstvo izdaje dozvolu u formi rešenja.

Za izdavanje mišljenja u zahtevu za dobijanje dozvole je potrebno navesti:

• naziv i adresu podnosioca zahteva sa imenom i prezimenom odgovornog lica i jedinstvenim matičnim brojem i kontakt telefon;
• naučne i narodne nazive zaštićenih divljih vrsta i količine predviđene za sakupljanje u svežem, odnosno sirovom stanju (neprerađene);
• način organizovanja sakupljanja tj. lokalitete (po okruzima, opštinama i najbližim naseljima), adrese otkupnih stanica i odgovornih lica s kontakt telefonima za date otkupne stanice;
• podatke o objektima, postrojenjima i uređajima za skladištenje, preradu i promet;
• stepen prerade sakupljenih primeraka zaštićenih divljih vrsta;

• svu ostalu potrebnu dokumentaciju (izvod iz APR, dokaz o uplaćenoj administartivnoj taksi, uverenje Privrednog suda i uverenje Prekršajnog suda).

Taksa za mišljenje Zavoda za sakupljanje divlje flore, faune i gljiva u komercijalne svrhe se ne naplaćuje.

Pošto Zavod vodi evidenciju o načinu i obimu korišćenja zaštićenih divljih vrsta radi utvrđivanja i praćenja stanja populacija, pravno lice je u obavezi da Ministarstvu i Zavodu podnese izveštaj o količinama i lokalitetima sakupljenih, iskorišćenih i stavljenih u promet zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta i to do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu i to na obrascu o sakupljanju i prometu zaštićenih vrsta, koji se daje za svaku vrstu i svaku otkupnu stanicu (Obrazac OZV).

Treba napomenuti da pravo na sakupljanje stiču samo pravna lica odnosno preduzetnici koji po podnošenju zahteva za dobijanje dozvole za sakupljanje zaštićenih divljih vrsta ispunjavaju propisane uslove iz Konkursa za sakupljanje komercijalnih divljih vrsta koji do 1. marta tekuće godine objavljuje Ministarstvo zaštite životne sredine. Osim toga, pravno lice koje vrši promet vrsta divlje flore i faune dužno je ovom Ministarstvu da uplati naknadu za korišćenje prirodnih resursa u iznosu od 10% od tržišne cene divljih vrsta utvrđene na godišnjem nivou.