УПУТСТВО ЗА СЛАЊЕ ЗАХТЕВА, МИШЉЕЊА И ДРУГЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЦИЉУ СПРОВОЂЕЊА ЗДРАВСТВЕНО-БЕЗБЕДНОСНИХ МЕРА

У складу са Одлуком о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 65/2020) , Одлуком о проглашењу заразне болести COVID-19, Наредбом о проглашењу епидемије , Инструкцијом о организацији радних процеса у органима државне управе и служби Владе у примени превентивних мера које се односе на спречавање ширења болести COVID-19 Генералног секретаријата Владе од 07.05.2020. године и на основу члана 18. Статута Завода за заштиту природе Србије („Службени гласник РС“, бр. 73/2010), у циљу даљег спровођења мера заштите становништва од заразних болести и спречавања ширења корона вируса, прописује се следеће:

- Захтеви за издавање услова заштите природе и захтеви за мишљења, као и дописи и друга документација у овом периоду биће примани искључиво путем електронске поште (e-mail: pisarnica@zzps.rs). Документација која се подноси Заводу мора садржати документе по свим правилима наведеним у рубрици Прописи на сајту Завода за заштиту природе Србије (http://www.zzps.rs/wp/zahtevi-za-uslove/ и http://www.zzps.rs/wp/мишљења/ ).

- Уколико је документација коју шаљете електронском поштом већа од 5MB, молимо Вас да је проследите преко Wetransfer-a (https://wetransfer.com/).

- Рад са странкама или учесницима неког састанка, као и све радне активности које захтевају сталну комуникацију са запосленима, организују се уз обавезну примену следећих мера превенције:

1. обавезно избегавати руковање и друге облике непосредног контакта приликом службених сусрета

2. обавезно ограничити број присутних особа на групним службеним састанцима и на тај начин обезбедити физичку дистанцу између учесника

3. за састанке обавезно користити веће просторије

4. пре почетка и након састанка обавезно проветрити и дезинфиковати просторију

5. ограничити време трајања састанака

6. на састанцима обавезно служити флаширану воду без чаша или једнократном амбалажом.

Захтеви за услове заштите природеУ складу са Законом о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 95/2018-др. закон, 38/2019), Завод за заштиту природе Србије издаје услове заштите природе у поступку израде планова, основа, програма, пројеката, радова и активности који се израђују и/или врше у рударству, енергетици, саобраћају, водопривреди, пољопривреди, шумарству, ловству, рибарству, туризму, и другим делатностима од утицаја на природу.

Услови заштитe природе прибављају се приликом израде пројектно-техничке и просторно-планске документације, основа и програма управљања и коришћења природних ресурса и добара, односно када носилац пројекта (правно или физичко лице) користи природне ресурсе, обавља радове, врши различите интервенције и обавља друге делатности чиме утиче на природу.

Захтев за издавање услова заштите природе може да се односи само на један план, основу, програм, пројекат, рад или активност.

Захтев обавезно садржи:

• тачан назив правног лица које подноси захтев, његову адресу, e-mail адресу и контакт телефон, као и порески идентификациони број, а уколико захтев подноси физичко лице: име и презиме, адресу, e-mail адресу, контакт телефон (мобилни) и јединствени матични број
• податке о врсти радова и носиоцу израде документа, односно инвеститору
• податке о локацији и просторном обухвату са одговарајућим картографским и графичким прилозима, а за пројекте, и копију катастарског плана а нарочито:
- листу с бројевима катастарских парцела, катастарским општинама и општинама
- * шејп (shape) фајл у пројекцији
- координате самог објекта или локације на којима се врше радови, које треба да буду у следећем координатном систему:

MGI_3_Degree_Gauss_Zone_7 (Gauss Kruger Зона 7)
Projection: Transverse_Mercator
False_Easting: 7500000,000000
False_Northing: 0,000000
Central_Meridian: 21,000000
Scale_Factor: 0,999900
Latitude_Of_Origin: 0,000000
Linear Unit: Meter (1,000000)

Geographic Coordinate System: GCS_MGI
Angular Unit: Degree (0,017453292519943299)
Prime Meridian: Greenwich (0,000000000000000000)
Datum: D_MGI
Spheroid: Bessel_1841
Semimajor Axis: 6377397,155000000300000000
Semiminor Axis: 6356078,962818188600000000
Inverse Flattening: 299,152812799999990000

• кратак опис циљева због којих се документ израђује, намераваних активности у оквиру реализације и главних очекиваних резултата, а за пројекат и идејно решење.
* Опционо уколико је број координата мањи од 20. Уколико је број координаа већи од 20 шејп је обавезан.

За детаљна геолошка истраживања пројекат се доставља у дигиталној форми, на носачу информација као што је ЦД или ДВД. Услови заштите природе издају се у форми решења.

За издавање решења о условима заштите природе, поред републичке административне таксе, плаћа се и такса (накнада) за издавање акта о условима заштите природе.
Висина и начин обрачуна и наплате ове таксе, обвезници таксе и ослобађање или умањење од обавезе плаћања таксе прописује се на основу Правилника о висини и начину обрачуна наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе ("Службени гласник РС“ бр. 73/2011 и 106/2013).
Незванични пречишћени правилник преузмите ОВДЕ.

Поступак подношења захтева:

Захтев за издавање решења о условима заштите природе, заједно са доказом о плаћеној Републичкој административној такси у укупном износу од 870,00 динара подноси се Заводу за заштиту природе Србије, достављањем писмена на адресу седишта Завода, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, Нови Београд, или на адресу Канцеларије у Нишу, Ул. Вожда Карађорђа бр. 14, Ниш, путем поште или преко писарница Завода и Канцеларије у Нишу.

У законом предвиђеном року Завод израђује решење, и уз достављање предрачуна, писаним путем обавештава подносиоца захтева о његовој обавези плаћања таксе за израду решења, износу таксе и року за плаћање исте.

Након достављања доказа о плаћеној такси, Завод издаје решење о условима заштите природе, достављањем истог препорученом пошиљком на адресу подносиоца захтева.

Републичка административна такса је одређена у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др. закон и 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018, 50/2018 и 95/2018). Ова такса износи укупно 870,00 динара (за захтев за издавање решења 320,00 динара и за Решење 550,00 динара, што се може платити једном уплатницом).
Пример за уплату таксе:
Уколико се плаћање врши готовински наводи се шифра плаћања 153, а ако се плаћање обавља вирмански шифра плаћања је 253.

Напомена: Назив правног лица или име и презиме физичког лица на уплатницама мора да се слаже са називом подносиоца захтева.

Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама, ослобођени су од плаћања таксе:

1. органи, организације и институције Републике Србије;
2. органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;
3. организације обавезног социјалног осигурања;
4. установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;
5. цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама;
6. Црвени крст Србије;
7. дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.

Уколико подносилац захтева у року од две године од добијања решења о условима заштите природе не отпочне радове и активности на које се решење односи, дужан је да прибави нови акт.

Против решења о условима заштите природе може се изјавити жалба Министарству надлежном за послове заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 480,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

У складу са Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20), Завод за заштиту природе Србије, као ималац јавних овлашћења, почев од 01.01.2016. године, решења о условима заштите природе издаје у оквиру обједињене процедуре кроз Централни информациони систем за електронско поступање.

Начин, предмет и поступак подношења захтева регулисан је Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Служнбени гласник РС“, бр. 68/19).