Zahtevi za uslove zaštite prirode__________________________________

Obaveštenje u vezi primene čl. 9. Zakona o zaštiti prirode od 01. januara 2022. godine

Saglasno Izmenama Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010–ispravka, 14/2016, 95/2018 - drugi zakon i 71/2021), od 01. januara 2022. godine počinje da se primenjuje izmenjeni čl. 9. Zakona, koji na drugačiji način propisuje nadležnost za donošenje akta o uslovima zaštite prirode.

Akt o uslovima zaštite prirode (rešenje), za nacionalne parkove i zaštićena područja I i II kategorije koje proglašava Vlada, izdaje Ministarstvo zaštite životne sredine (Ministarstvo), po prethodno pribavljenoj stručnoj osnovi nadležnog zavoda za zaštitu prirode. Zahtev za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode za izradu dokumenata (planova, osnova, programa, projekata), radova i aktivnosti koji se odnose na zaštićena područja I i II kategorije se podnosi Ministarstvu. Ovo Ministarstvo će po službenoj dužnosti pribaviti stručnu osnovu od nadležnog zavoda za zaštitu prirode.

Akt o uslovima zaštite prirode za zaštićeno područje koje proglašava nadležni organ autonomne pokrajine, izdaje nadležni organ autonomne pokrajine po prethodno pribavljenoj stručnoj osnovi nadležnog zavoda za zaštitu prirode.

Zavod za zaštitu prirode Srbije izdaje akt o uslovima zaštite prirode za zaštićena područja III kategorije, za koja akt o uslovima zaštite prirode ne donosi Ministarstvo niti nadležni organ autonomne pokrajine, kao i za područja koja nisu zaštićena u smislu propisa o zaštiti prirode.

Zahtevi za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode koji su predati Zavodu za zaštitu prirode Srbije zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, biće rešeni od strane Zavoda. Zahtevi koji budu dostavljeni Zavodu posle 01. januara 2022. godine, a spadaju u nadležnost Ministarstva, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine, biće prosleđeni nadležnom organu na rešavanje.

__________________________________Uslovi zaštite prirode pribavljaju se prilikom izrade projektno-tehničke i prostorno-planske dokumentacije, osnova i programa upravljanja i korišćenja prirodnih resursa i dobara, odnosno kada nosilac projekta (pravno ili fizičko lice) koristi prirodne resurse, obavlja radove, vrši različite intervencije i obavlja druge delatnosti čime utiče na prirodu.

Zahtev za izdavanje uslova zaštite prirode može da se odnosi samo na jedan plan, osnovu, program, projekat, rad ili aktivnost.

Zahtev obavezno sadrži:

• tačan naziv pravnog lica koje podnosi zahtev, njegovu adresu, e-mail adresu i kontakt telefon, kao i poreski identifikacioni broj, a ukoliko zahtev podnosi fizičko lice: ime i prezime, adresu, e-mail adresu, kontakt telefon (mobilni) i jedinstveni matični broj
• podatke o vrsti radova i nosiocu izrade dokumenta, odnosno investitoru
• podatke o lokaciji i prostornom obuhvatu sa odgovarajućim kartografskim i grafičkim prilozima, a za projekte, i kopiju katastarskog plana a naročito:
- listu s brojevima katastarskih parcela, katastarskim opštinama i opštinama
- * šejp (shape) fajl u projekciji
- koordinate samog objekta ili lokacije na kojima se vrše radovi, koje treba da budu u sledećem koordinatnom sistemu:

WGS_1984_UTM_Zone_34N
WKID: 32634 Authority: EPSG
Projection: Transverse_Mercator
False_Easting: 500000,0
False_Northing: 0,0
Central_Meridian: 21,0
Scale_Factor: 0,9996
Latitude_Of_Origin: 0,0
Linear Unit: Meter (1,0)

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Angular Unit: Degree (0,0174532925199433
Prime Meridian: Greenwich (0,0)
Datum: D_WGS_1984
Spheroid: WGS_1984
Semimajor Axis: 6378137,0
Semiminor Axis: Semiminor Axis: 6356752,314245179
Inverse Flattening: 298,257223563

• kratak opis ciljeva zbog kojih se dokument izrađuje, nameravanih aktivnosti u okviru realizacije i glavnih očekivanih rezultata, a za projekat i idejno rešenje.
* Opciono ukoliko je broj koordinata manji od 20. Ukoliko je broj koordinaa veći od 20 šejp je obavezan.

Za detaljna geološka istraživanja projekat se dostavlja u digitalnoj formi, na nosaču informacija kao što je CD ili DVD. Uslovi zaštite prirode izdaju se u formi rešenja.

Za izdavanje rešenja o uslovima zaštite prirode, pored republičke administrativne takse, plaća se i taksa (naknada) za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode.
Visina i način obračuna i naplate ove takse, obveznici takse i oslobađanje ili umanjenje od obaveze plaćanja takse propisuje se na osnovu Pravilnika o visini i načinu obračuna naplate takse za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode ("Službeni glasnik RS“ br. 73/2011 i 106/2013).
Nezvanični prečišćeni pravilnik preuzmite OVDE.

Postupak podnošenja zahteva:

Pri podnošenju zahteva za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode, da bi predmet bio razmatran, potrebno je da dostavite dokaz o uplati Republičke administrativne takse.

Taksa je određena u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003-ispravka, 61/2005, 101/2005-dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-dr. zakon, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-ispravka, 95/2018, 86/2019, 90/2019-ispravka, 144/2020, 138/2022 i Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi – 62/2021).

- za podnošenje zahteva za izdavanje uslova zaštite prirode-900,00 din. (Tarifni broj 186a);
- za podnošenje zahteva za izdavanje Mišljenja - 330,00 dinara (Tarifni broj 1.) i
- za podnošenje zahteva za izdavanje prepisa/fotokorije - 430,00 dinara (Tarifni broj 13.).

Zahtev za izdavanje uslova zaštite prirode može da se odnosi samo na jedan plan, osnovu, program, projekat, rad ili aktivnost.

Primer za uplatu takse:
Ukoliko se plaćanje vrši gotovinski navodi se šifra plaćanja 153, a ako se plaćanje obavlja virmanski šifra plaćanja je 253.

Napomena: Naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica na uplatnicama mora da se slaže sa nazivom podnosioca zahteva.

Shodno članu 18. Zakona o republičkim administrativnim taksama, oslobođeni su od plaćanja takse:

1. organi, organizacije i institucije Republike Srbije;
2. organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;
3. organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;
4. ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;
5. crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;
6. Crveni krst Srbije;
7. diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

Ukoliko podnosilac zahteva u roku od dve godine od dobijanja rešenja o uslovima zaštite prirode ne otpočne radove i aktivnosti na koje se rešenje odnosi, dužan je da pribavi novi akt.

Protiv rešenja o uslovima zaštite prirode može se izjaviti žalba Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Žalba se predaje Zavodu za zaštitu prirode Srbije uz dokaz o uplati Republičke administrativne takse u iznosu od 480,00 dinara na tekući račun br. 840-742221843-57, poziv na broj 59013 po modelu 97.

U skladu sa Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 -US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20), Zavod za zaštitu prirode Srbije, kao imalac javnih ovlašćenja, počev od 01.01.2016. godine, rešenja o uslovima zaštite prirode izdaje u okviru objedinjene procedure kroz Centralni informacioni sistem za elektronsko postupanje.

Način, predmet i postupak podnošenja zahteva regulisan je Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Služnbeni glasnik RS“, br. 68/19).