Zahtevi za uslove zaštite prirodeU skladu sa Zakonom o zaštiti prirode ("Službeni glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010-ispravka, 95/2018-dr. zakon, 38/2019), Zavod za zaštitu prirode Srbije izdaje uslove zaštite prirode u postupku izrade planova, osnova, programa, projekata, radova i aktivnosti koji se izrađuju i/ili vrše u rudarstvu, energetici, saobraćaju, vodoprivredi, poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu, turizmu, i drugim delatnostima od uticaja na prirodu.

Uslovi zaštite prirode pribavljaju se prilikom izrade projektno-tehničke i prostorno-planske dokumentacije, osnova i programa upravljanja i korišćenja prirodnih resursa i dobara, odnosno kada nosilac projekta (pravno ili fizičko lice) koristi prirodne resurse, obavlja radove, vrši različite intervencije i obavlja druge delatnosti čime utiče na prirodu.

Zahtev za izdavanje uslova zaštite prirode može da se odnosi samo na jedan plan, osnovu, program, projekat, rad ili aktivnost.

Zahtev obavezno sadrži:

• tačan naziv pravnog lica koje podnosi zahtev, njegovu adresu, e-mail adresu i kontakt telefon, kao i poreski identifikacioni broj, a ukoliko zahtev podnosi fizičko lice: ime i prezime, adresu, e-mail adresu, kontakt telefon (mobilni) i jedinstveni matični broj
• podatke o vrsti radova i nosiocu izrade dokumenta, odnosno investitoru
• podatke o lokaciji i prostornom obuhvatu sa odgovarajućim kartografskim i grafičkim prilozima, a za projekte, i kopiju katastarskog plana a naročito:
- listu s brojevima katastarskih parcela, katastarskim opštinama i opštinama
- * šejp (shape) fajl u projekciji
- koordinate samog objekta ili lokacije na kojima se vrše radovi, koje treba da budu u sledećem koordinatnom sistemu:

WGS_1984_UTM_Zone_34N
WKID: 32634 Authority: EPSG
Projection: Transverse_Mercator
False_Easting: 500000,0
False_Northing: 0,0
Central_Meridian: 21,0
Scale_Factor: 0,9996
Latitude_Of_Origin: 0,0
Linear Unit: Meter (1,0)

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Angular Unit: Degree (0,0174532925199433
Prime Meridian: Greenwich (0,0)
Datum: D_WGS_1984
Spheroid: WGS_1984
Semimajor Axis: 6378137,0
Semiminor Axis: Semiminor Axis: 6356752,314245179
Inverse Flattening: 298,257223563

• kratak opis ciljeva zbog kojih se dokument izrađuje, nameravanih aktivnosti u okviru realizacije i glavnih očekivanih rezultata, a za projekat i idejno rešenje.
* Opciono ukoliko je broj koordinata manji od 20. Ukoliko je broj koordinaa veći od 20 šejp je obavezan.

Za detaljna geološka istraživanja projekat se dostavlja u digitalnoj formi, na nosaču informacija kao što je CD ili DVD. Uslovi zaštite prirode izdaju se u formi rešenja.

Za izdavanje rešenja o uslovima zaštite prirode, pored republičke administrativne takse, plaća se i taksa (naknada) za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode.
Visina i način obračuna i naplate ove takse, obveznici takse i oslobađanje ili umanjenje od obaveze plaćanja takse propisuje se na osnovu Pravilnika o visini i načinu obračuna naplate takse za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode ("Službeni glasnik RS“ br. 73/2011 i 106/2013).
Nezvanični prečišćeni pravilnik preuzmite OVDE.

Postupak podnošenja zahteva:

Zahtev za izdavanje rešenja o uslovima zaštite prirode, zajedno sa dokazom o plaćenoj Republičkoj administrativnoj taksi u ukupnom iznosu od 900,00 dinara podnosi se Zavodu za zaštitu prirode Srbije, dostavljanjem pismena na adresu sedišta Zavoda, Ul. dr Ivana Ribara br. 91, Novi Beograd, ili na adresu Kancelarije u Nišu, Ul. Vožda Karađorđa br. 14, Niš, putem pošte ili preko pisarnica Zavoda i Kancelarije u Nišu.

U zakonom predviđenom roku Zavod izrađuje rešenje, i uz dostavljanje predračuna, pisanim putem obaveštava podnosioca zahteva o njegovoj obavezi plaćanja takse za izradu rešenja, iznosu takse i roku za plaćanje iste.

Nakon dostavljanja dokaza o plaćenoj taksi, Zavod izdaje rešenje o uslovima zaštite prirode, dostavljanjem istog preporučenom pošiljkom na adresu podnosioca zahteva.

Republička administrativna taksa je određena u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-dr. zakon i 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018, 50/2018, 95/2018, 86/2019, 90/2019-ispravka, 144/2020 i 62/2021). Ova taksa iznosi ukupno 900,00 dinara (za zahtev za izdavanje rešenja 330,00 dinara i za Rešenje 570,00 dinara, što se može platiti jednom uplatnicom).
Primer za uplatu takse:
Ukoliko se plaćanje vrši gotovinski navodi se šifra plaćanja 153, a ako se plaćanje obavlja virmanski šifra plaćanja je 253.

Napomena: Naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica na uplatnicama mora da se slaže sa nazivom podnosioca zahteva.

Shodno članu 18. Zakona o republičkim administrativnim taksama, oslobođeni su od plaćanja takse:

1. organi, organizacije i institucije Republike Srbije;
2. organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;
3. organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;
4. ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;
5. crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;
6. Crveni krst Srbije;
7. diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

Ukoliko podnosilac zahteva u roku od dve godine od dobijanja rešenja o uslovima zaštite prirode ne otpočne radove i aktivnosti na koje se rešenje odnosi, dužan je da pribavi novi akt.

Protiv rešenja o uslovima zaštite prirode može se izjaviti žalba Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Žalba se predaje Zavodu za zaštitu prirode Srbije uz dokaz o uplati Republičke administrativne takse u iznosu od 480,00 dinara na tekući račun br. 840-742221843-57, poziv na broj 59013 po modelu 97.

U skladu sa Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 -US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20), Zavod za zaštitu prirode Srbije, kao imalac javnih ovlašćenja, počev od 01.01.2016. godine, rešenja o uslovima zaštite prirode izdaje u okviru objedinjene procedure kroz Centralni informacioni sistem za elektronsko postupanje.

Način, predmet i postupak podnošenja zahteva regulisan je Pravilnikom o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Služnbeni glasnik RS“, br. 68/19).