Oblast zaštite prirode normativno je regulisana Zakonom o zaštiti prirode i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji se neposredno ili posredno odnose na prirodu i prirodna dobra. Pored primene zakona, gde je donošenje Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/2010, 91/2010-ispravka, 14/2016, 95/2018-drugi zakon i 7172021) kojim se uređuju zaštita i očuvanje prirode, biološka, geološka i predeona raznovrsnost bilo od izuzetnog značaja, za normativno regulisanje ove oblasti značajna su i mnoga podzakonska akta. Harmonizacijom pravnih propisa iz oblasti zaštite životne sredine i prirode sa propisima Evropske unije koja je u toku, u oblasti zaštite životne sredine i prirode uzimaju se u obzir i primenjuju evropski i svetski standardi. Takođe, unapređenju i usklađivanju zaštite prirode doprinosi i primena odredbi i principa međunarodnih konvencija čiji je naša zemlja potpisnik.

Zakoni relevantni za zaštitu prirode: