Заштићена прородна добра по законима до 2009. годинеЗаштићена природна добра која су заштићена на основу закона пре Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010, 14/2014 и 95/2018 – др. закон), а за која је предвиђена ревизија заштите, су меморијални природни споменици и природни простори око непокретних културних добара.

Меморијални природни споменици су појединачни објекти природе или простори посебних природних вредности који су везани за историјске или легендарне догађаје.

Природни простори око непокретних културних добара су простори који са непокретним културним добром и његовом непосредном околином чини амбијенталну целину и од значаја је за заштиту тог добра.