Zaštićena prorodna dobra po zakonima do 2009. godineZaštićena prirodna dobra koja su zaštićena na osnovu zakona pre Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010 i 91/2010, 14/2014 i 95/2018 – dr. zakon), a za koja je predviđena revizija zaštite, su memorijalni prirodni spomenici i prirodni prostori oko nepokretnih kulturnih dobara.

Memorijalni prirodni spomenici su pojedinačni objekti prirode ili prostori posebnih prirodnih vrednosti koji su vezani za istorijske ili legendarne događaje.

Prirodni prostori oko nepokretnih kulturnih dobara su prostori koji sa nepokretnim kulturnim dobrom i njegovom neposrednom okolinom čini ambijentalnu celinu i od značaja je za zaštitu tog dobra.