ЗАШТИЋЕНО СТАНИШТЕ

Заштићено станиште је подручје које обухвата један или више типова природних станишта значајних за очување једне или више популација дивљих врста и њихових заједница.

Циљ заштите станишта је:

1) заштита угрожених и ретких типова станишта, екосистема и/или аутохтоних дивљих врста на националном и/или међународном нивоу;
2) обезбеђивање повољног стања популација аутохтоне дивље врсте и/или врста;
3) омогућавање несметаног одвијања неке од животних фаза аутохтоних дивљих врста (мрешћење, парење, гнежђење, подизање младунаца, презимљавање и друго);
4) заштита крајње угрожених и рањивих врста;
5) омогућавање протока гена између популација врсте;
6) обезбеђивање миграторних путева и одморишта;
7) омогућавање научних истраживања, управљања популацијама и образовања.

На заштићеном станишту забрањене су радње и активности којима се угрожава или оштећује један или више типова станишта.

Актом о проглашењу заштићеног станишта ближе се утврђује његов значај, намена и мере заштите.
ЗАШТИЋЕНА-СТАНИШТА